آشنایی و نصب

مفاهیم پایه

بردار

ماتریس

فاکتور

لیست

جدول

معرفی بردار

فهرست

تعریف

در محیط R بردار (Vector) مجموعه‌ای مرتب از مقدارهای هم‌نوع است. برای ایجاد آن می‌توانیم با استفاده از تابعِ پیش‌ساختۀ ()c مقدارهای پایه را به یکدیگر بچسبانیم و یک بردار بسازیم.

 • حرف c در تابعِ  ()c  از ابتدای کلمه concatenate به معنای به هم پیوستن گرفته شده است.
				
					x = c(2.4, 5, 3, 5, 6)
y = c(F, F, T, T, F)
z = c('ab', 'bc', 'ca')
x
y
z 
				
			
				
					[1] 2.4 5.0 3.0 5.0 6.0
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE
[1] "ab" "bc" "ca"
				
			

بردار در زبان R به گونه‌ای تعریف شده است که همه مقادیر آن باید از یک نوع باشند مثلا همه مقدار عددی numeric باشند. بنابر این، نوع یک بردار نیز بر اساس مقادیر آن تعیین می‌شود.

				
					class(x)
class(y)
class(z)
				
			

اگر دستور بالا را در محیط R اجرا کنیم نوع این متغیرها به صورت زیر قابل مشاهده خواهد بود:

				
					[1] numeric
[1] logical
[1] character
				
			

استفاده از عملگرها روی بردارها

زبان R برای تحلیل داده و مدلسازی آماری و … ایجاد شده و بردار در آن یک مفهوم کلیدی است. بسیاری از اعمال محاسباتی به صورت نظیر به نظیر روی آن‌ها قابل انجام است.

به این چند نمونه توجه کنید.

				
					x = c(1, 3, 2, 5, 4, 1)
x + 1
x * 10
x / 2
x > 2
x == 1
x > 2 & x < 5
				
			
				
					[1] 2 4 3 6 5 2
[1] 10 30 20 50 40 10
[1] 0.5 1.5 1.0 2.5 2.0 0.5
[1] FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE
[1] TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[1] FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE
				
			

به چند نمونه دیگر توجه کنید.

				
					x = c(1, 3, 2, 5, 4, 1)
y = c(9, 7, 9, 5, 6, 8)
x + y
x - y
x * y
x / y
x == y
3*x/2 == y
				
			
				
					[1] 10 10 11 10 10 9
[1] -8 -4 -7 0 -2 -7
[1] 9 21 18 25 24 8
[1] 0.11111 0.42857 0.22222 1.00000 0.66666 0.12500
[1] FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
				
			

* * *

تاکنون آنقدر یاد گرفته‌ایم تا بتوانیم سراغ یکی از مهم‌‎ترین کاربردهای R یعنی فراخوانی مقادیر بردارها در درس بعد برویم.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors