آشنایی و نصب

مفاهیم پایه

بردار

ماتریس

فاکتور

لیست

جدول

مقدارهای پایه و عملگرها

فهرست

R به عنوان ماشین‌حساب

می‌توان از محیط R مثل یک ماشین حساب استفاده کرد و مثلا در آن نوشت 24 * 40 و آن را اجرا و نتیجۀ محاسبه را مشاهده کرد:

				
					40 * 24
				
			
				
					960
				
			

امکانات محاسباتی در R بسیار بیشتر از یک ماشین حساب معمولی یا حتی یک ماشین‌حساب پیشرفته است. R شبیه به یک زبان برنامه‌نویسی برای پردازش و تحلیل داده‌ها است؛ اما ماهیت آنچه انجام می‌دهد چندان متمایز با ماشین حساب نیست: انجام محاسبه و بازگرداندن نتایج آن! برای اینکه با R آشنا شویم و از قابلیت‌های بسیارِ آن استفاده کنیم، لازم است قبل از هر چیز مقدارها و عملگرهای پایه را در آن بشناسیم.

مقدار پایه و انواع آن

این تنها مقادیر عددی نیستند که در R مورد استفاده قرار می‌‎گیرند. مقادیر دیگر مانند حروف (رشته‌ها) نیز در R کاربرد دارند. مقدارهای پایه یا تجزیه‌ناپذیر در R پنج نوع بیشتر نیستند:

 • مقدار منطقی (logical) مثل True و False

  (به متغیرهای منطقی اصطلاحا متغیرهای بولین (boolean) نیز گفته می‌شود و عبارات TRUE و FALSE اصطلاحاً در زبان R رزرو شده‌اند و برای نشان‌دادن یک مقدار منطقی از آن‌ها استفاده می‌شود)

 • مقدار عددی (numeric) مثل 34.53

 • مقدار عدد صحیح (integer) مثل 3L

  (L صرفا برای نشان دادن این است که 3 به عنوان یک عدد صحیح در نظر گرفته شود)

 • مقدار مختلط (complex) مثل 3 + 2i

 • مقدار رشته (character) مثل "S" 'Sh' "Salam"

  برای اینکه نشان دهیم یک  مقدار رشته است آن را داخل "" یا '' قرار می‌دهیم. 

اصطلاحا به این مقدارها، اجزای اتمی (atomic objects) در محیط R نیز می‌گویند چون به موجود پایه‌ای‌تری تجزیه نمی‌شوند و بقیه چیزها با آن‌ها ساخته شوند.

عملگرها

عملگرهای محاسبه

عملگرهای محاسبه مثل یک ماشین حساب در محیط R قابل استفاده هستند.

				
					3 + 2
7 - 3
4 * 6
5 ^ 2
20 %% 7
20 %/% 7
				
			
				
					[1] 5
[1] 4
[1] 24
[1] 25
[1] 6
[1] 2
				
			
 • خروجی عملیات محاسبه یک مقدار عددی است. تنها اگر این عملیات روی دو عدد صحیح انجام شود خروجی عدد صحیح خواهد بود.
 • عملگر %% و %/% باقیمانده و خارج قسمت را حساب می‌کنند.

عملگرهای مقایسه

عملگرهای مقایسه مانند < ، >، <=، >=، == و != در زبان R تعریف شده و قابل استفاده هستند. مقداری که کامپیوتر به عنوان خروجی عملیات آن بازمی‌گرداند یک مقدار منطقی logical یا دودویی Binary است و تنها مقدارهای مجاز برای آن False و True است. به چند نمونه زیر توجه کنید.

				
					
3 > 2
7 < 3
8 <= 6
5 + 1 <= 6
3 == 2 + 1
3 != 2
'a' < 'b'
'c' > 's' 
				
			
				
					[1] TRUE
[1] FALSE
[1] FALSE
[1] TRUE 
[1] TRUE
[1] TRUE
[1] TRUE
[1] FALSE
				
			
 • خروجی عملیات مقایسه یک مقدار منطقی ( True یا False ) است.
 • عملگرهای == و != برابری و نابرابری را می‌سنجند.
 • عملگرهای مقایسه مقادیر رشته character را با توجه به جایگاه آن‌ها در ترتیب الفبایی با یکدیگر مقایسه می‌کنند.
 • مقدارهای False و True به اختصار F و T نیز نوشته می‌شوند.

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی در R عبارت‌اند از |، & و ! که به ترتیب به معنای «یا» OR، «و» AND و «نقیض» NOT هستند به صورت زیر عمل می‌کنند.

				
					T | F
F | F
F & T
F & F
T & T
!F
!T
				
			
				
					[1] TRUE
[1] FALSE
[1] FALSE
[1] FALSE
[1] TRUE
[1] TRUE
[1] FALSE
				
			
 • عملیات مقایسه روی مقادیر منطقی تعریف شده و خروجی آن یک مقدار منطقی ( True یا False ) است.

عملگر کامنت

در محیط R، علامت # نقش عملگر کامنت را ایفا می‌کند. این عملگر در هر جای سطر که قرار بگیرد، دستورات پس از آن اجرا نمی‌شوند. از عملگر کامنت برای اضافه کردن توضیح به متن کد استفاده می‌شود. این توضیحات صرفا برای فهم بهتر کد و یادآوری‌های بعدی کاربرد دارد و دخالتی در اجرای دستورات ندارد.  

				
					# This is a comment
				
			

عملگرهای تخصیص

با استفاده از عملگرهای = و -> می‌توانیم یک مقدار را به یک متغیر تخصیص دهیم. این دو علامت تفاوتی در محیط R با یکدیگر ندارند.

 عنوان درسِ بعد «متغیر و توابع پیش‌ساخته» است. در درس بعد با کاربردهای این عملگر بیشتر آشنا خواهیم شد.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors