تحلیل و مصورسازی داده در R

این صفحه به معرفی دوره آموزشی «تحلیل و مصورسازی داده در R» در مدرسه پردزاش و تحلیل داده دقیقه  اختصاص دارد. این دوره آموزشی با نگاهی کاربردی و عملیاتی تهیه شده و در ۱۰ جلسه در ۵ هفته برگزار می‌شود. در طول این دوره، پس از یادگیری چگونگی تحلیل و مصورسازی داده در زبان R و […]