داده نتایج انتخاب رشته و کارنامه‌های کنکور

konkour-karname-data-dlearn

ممکن است تا بارگذاری کامل جدول اندکی طول بکشد. لطفا تا بارگذاری کامل آن کمی صبر کنید.

سالگروه آزمایشیسهمیهرتبه در سهمیهنمره کل (تراز کل)رتبهرشتهنوعدانشگاهشهر دانشگاهاستان دانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیفرهنگ و معارف اسلامیزبان خارجی (انگلیسی)ریاضیاتفیزیکشیمیزمین شناسیریاضیزیست شناسیفیزیکشیمیریاضیاقتصادادبیات فارسی تخصصیزبان عربی تخصصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
1400ریاضی و فنی312130521852342آمارغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران2018.729.434.73.90.8-8.5
1400تجربی16688838424382تکنولوژی پرتودرمانیروزانهعلوم پزشکی اراکاراکمرکزی18.758.742.749.43610.341.42020.7
1400علوم انسانی25119805515454فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهقمقمقم1653.465.49.4-2.242.324.561.727.84518.761.7
1400تجربی3836100003029پزشکیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی26.789.474.78401273.478.951.5
1399ریاضی و فنی2306178778816مهندسی مکانیکروزانهکاشانکاشاناصفهان22.758.712.6422.711.732.64.8
1399تجربی3600101722249پزشکیروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز65.481.433.485.4044.55251.270.5
1399تجربی1103299423355داروسازیشهریه پردازعلوم پزشکی یزدیزدیزد4878.770.781.4721657.426.530.5
1399تجربی1136097494592پزشکیروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان41.490.774.770.704854.753.440
1399علوم انسانی3314100241390حقوقروزانهشیرازشیرازفارس567658.7011.28071.278.445.678.441.478.4
1399علوم انسانی26258785019223علوم تربیتینوبت دومکاشانکاشاناصفهان34.725.433.4413.446.742.38.46.718.41263.4
1399علوم انسانی117210912361فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهتهرانتهرانتهران50.766.774.786.72066.767.786.733.488.473.4100
1399ریاضی و فنی33984650223584فیزیکروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران34.729.437.433.44.732.9
1399تجربی1411175388دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران53.494.78410074.442.4826968.6
1399تجربی13457903812287شنوایی شناسیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران46.754.7683602443.44042
1399تجربی14129887214838علوم تغذیهروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان5273.48069.4021.45621.211.5
1399تجربی120610847592پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران22.790.794.794.7019.384.788.938.1
1399ریاضی و فنی1179690613009فیزیک مهندسیروزانهتهرانتهرانتهران18.74825.48432.651.912.4
1399علوم انسانی1170488486131حقوقروزانهقمقمقم38.746.746.77217.84027.876.78.951.73638.4
1398تجربی366810128دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان45.47273.457.4053.484.788.977.5
1399تجربی13024916010596پرستاریروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران4074.761.486.7038.751.417.838.1
1399ریاضی و فنی250997081474مهندسی معماریروزانهتهرانتهرانتهران54.773.457.477.434.24035.3
1399علوم انسانی2115893993136مدیریت مالیروزانهخوارزمیتهرانتهران42.665.418.726.726.782.363.441.731.258.422.790
1398ریاضی و فنی134528754مهندسی برقروزانهاصفهاناصفهاناصفهان21.43262.757.451.644.548.6
1398ریاضی و فنی117749427فیزیک مهندسیروزانهتهرانتهرانتهران53.47262.7846071.240
1399علوم انسانی2327386578564حسابداریروزانهیزدیزدیزد-1.325.454.722.72084.5203018.956.718.783.4
1399ریاضی و فنی372281458008مهندسی پلیمرروزانهتهرانتهرانتهران34.748603623.720.816.2
1400علوم انسانی347589613487720علم اطلاعات و دانش شناسیروزانهقمقمقم1206.7-5.36.762.36.76.75.68.4838.4
1400ریاضی و فنی311994671958مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانتهران7677.48854.7144628.6
1399ریاضی و فنی212573988مهندسی نفتروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران40606433.436.44022
1400علوم انسانی18011326171زبان و ادبیات فارسیروزانهتهرانتهرانتهران62.790.710029.431.291.291.26048.993.461.480
1398تجربی234269631فیزیوتراپیروزانهعلوم بهزیستی و توانبخشیتهرانتهران3694.789.473.4042.381.461.263.8
1398علوم انسانی339628190حقوقروزانهاصفهاناصفهاناصفهان25.426.7200.2528.173.433.421.713.42517.448.4
1400تجربی1ماماییروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان30.753.461.466.717.929.392417.39
1400ریاضی و فنی113122168مهندسی کامپیوترروزانهشیرازشیرازفارس53.48053.474.714.847.541
1400ریاضی و فنی2325878019362مهندسی پزشکیروزانهشاهدتهرانتهران33.433.438.718.73.222.321
1400تجربی3647123281ماماییروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران2180608715521627
1400علوم انسانی3443102311021مدیریت صنعتیروزانهتهرانتهرانتهران42.757.476762086.6971.1968.45.5976.6956100
1400ریاضی و فنی249197031484مهندسی مکانیکروزانهتهرانتهرانتهران37.48073.453.426.667.530.5
1400علوم انسانی118010640586اقتصادروزانهتهرانتهرانتهران45.459.47985.433.491.1964.56056.710037.480
1400علوم انسانی12473841310336حقوقنوبت دومکاشانکاشاناصفهان2030.78434.74.542.328.953.426.7501271.7
1400تجربی25181296پزشکیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس4095897920755466
1400تجربی1129356دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران63958110044718261
1400علوم انسانی2396101951068حقوقروزانهبابلسربابلسرمازندران5286.6954.7722086.6963.48033.483.44070
1400علوم انسانی321246706841029اقتصادروزانهگلستانگرگانگلستان21.41213.4013.453.421.211.711.216.710.746.7
1400تجربی36107857120406هوشبریروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی50.7885654.737.4432.716.734.3
1400تجربی1749100082984داروسازیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران45.489.468100822.752.754.567.69
1400ریاضی و فنی37948573538421علوم کامپیوترروزانهقمقمقم1613.414.7487.72.3-4.7
1400تجربی313025777641473پرستاریشهریه پردازعلوم پزشکی یزدیزدیزد244845.48025.426.713.423.9
1400علوم انسانی26258785019223زبان و ادبیات فارسیروزانهقمقمقم5.410.736-1.318.815.628.92025.688.410.758.4
1400تجربی124715376داروسازیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان6526391854755965
1400تجربی27291994داروسازیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران4476726531667645
1400تجربی2563720706پرستاریروزانهعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان2873528033165730
1400تجربی25557898413098شنوایی شناسیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان29.438.737.462.701665.447.837.2
1400علوم انسانی2188989625348مشاورهنوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان25.422.76080077.868.938.46.763.45280
1400تجربی3251105461072دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان70.7848474.7030.769.478.940
1400تجربی1174395875986داروسازیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل50.761.466.726.754.79.461.451.242
1400تجربی3230293768074داروسازیشهریه پردازعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی38.766.754.760030.859.437.845.8
1400ریاضی و فنی2303378888742مهندسی ساخت و تولیدپردیس خودگردانصنعتی امیرکبیرتهرانتهران14.742.745.4726.316.335.3
1400تجربی2906101592306پزشکیروزانهعلوم پزشکی شهرکردشهرکردچهارمحال و بختیاری54.7968086.6922.72870.6941.245.79
1400ریاضی و فنی374180337784فیزیکروزانهصنعتی شریفتهرانتهران4445.466.7808.615.615.3
1400علوم انسانی3400384709662فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی41.446.778.712
1400ریاضی و فنی1623100041037مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانتهران6477.41008025.651.929.66.746.738.971.78.9701.463.4
1400تجربی25159904812155علوم تغذیهروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان4434.773.480024524028.6
1400ریاضی و فنی24470740112699مهندسی معماریروزانهکاشانکاشاناصفهان10.745.473.494.7731.20
1400تجربی311122795035925ماماییروزانهعلوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه3241.446.70025.7322022.9
1400علوم انسانی315883734631656فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهیزدیزدیزد22.717.450.70-2.284.528.926.715.63525.453.4
1400تجربی14619876816654کاردرمانیروزانهعلوم پزشکی اراکاراکمرکزی5678.87284010.746.717.828.6
1400علوم انسانی324157693646168مددکاری اجتماعیروزانهیزدیزدیزد1618.78011.266.715.61521.26.71.463.4
1400ریاضی و فنی344484775256مهندسی برقپردیس خودگردانصنعتی امیرکبیرتهرانتهران30.758.776448.637.823.9
1400علوم انسانی18811278187روانشناسیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران6889.4569627.591.267.810047.88053.4100
1400تجربی1707101522342داروسازیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان17.4848869.465.429.753.467.827.7
1400علوم انسانی29205745628546مدیریت دولتیروزانهسمنانسمنانسمنان21.43662.713.4-2.282.334.548.45.666.72.780
1400تجربی310022806432631ماماییشهریه پردازعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران33.49253.412014.728.711.512.4
1400تجربی19611274259دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران53.4808494.753.420.68458.976.2
1400علوم انسانی1158489555387مدیریت بیمهروزانهخوارزمیتهرانتهران29.449.461.450.712.564.541.24512.36025.468.4
1400ریاضی و فنی1169491282817مهندسی برقروزانهشیرازشیرازفارس37.45661.469.416.74638.1
1400تجربی21535129437ماماییشهریه پردازعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان29576951234398
1400ریاضی و فنی116910857269مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران5250.77285.454.954.965.8
1400علوم انسانی324539691946868زبان و ادبیات فارسینوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران3218.7240042.331.240-4.4356.726.7
1400ریاضی و فنی319238453675601آمارروزانهگیلانرشتگیلان6.76.721.4363.2-2.20
1400تجربی26705881915733کاردرمانیشهریه پردازعلوم بهزیستی و توانبخشیتهرانتهران20808042.7010.756.740.336.2
1400ریاضی و فنی111838633426415مهندسی برقروزانهصنعتی اراکاراکمرکزی2033.422.708.62.32
1400علوم انسانی26239785419144جامعه شناسیروزانهگیلانرشتگیلان86.72014.7031.25033.418.933.4470
1400ریاضی و فنی311794751934علوم کامپیوترروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران50.74489.48424.940.830.5
1400علوم انسانی24516818013478فلسفهروزانهاصفهاناصفهاناصفهان42.725.449.430.74.544.522.333.416.758.429.476.7
1400ریاضی و فنی325789193478مهندسی هوافضاروزانهصنعتی شریفتهرانتهران38.746.7684418.245.225.8
1400تجربی326089002پزشکیدانشگاه آزادآزاد تبریزتبریزآذربایجان شرقی32726472033545358
1400ریاضی و فنی36950588934833مهندسی مکانیکروزانهسمنانسمنانسمنان17.414.74005.530
1400علوم انسانی217954666658002باستان شناسینوبت دومکاشانکاشاناصفهان17.42442.70022.314.516.718.9355.455
1400تجربی15085867218347دکتری عمومی دامپزشکینوبت دومعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی41.477.469.466.70203425.634.3
1400تجربی3564103101757پزشکیروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز33.473.46861.4048.87466.756.2
1400تجربی215617791636939پرستاریشهریه پردازعلوم پزشکی بوشهربوشهربوشهر1669.441.486.7022.740.78.918.1
1400تجربی174238264تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی شهرکردشهرکردچهارمحال و بختیاری40686872413.3941.412.321
1400ریاضی و فنی230810128891علوم کامپیوترروزانهشهید بهشتیتهرانتهران66.762.794.77231.836.345.8
1400تجربی2446710519پروتز دندانروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس3264583028645342
1400تجربی35228870817710دکتری عمومی دامپزشکینوبت دومعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران446062.794.70836.735.741
1400تجربی28845855020836پرستاریروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز26.7606848030.738.731.29.6
1399تجربی2374593108765فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی367286.78002456.73038.1
1399علوم انسانی36475862214429مدیریت بیمهروزانهخوارزمیتهرانتهران3634.76434.7071.245.618.414.585478.4
1399علوم انسانی2309485319001فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهقمقمقم33.44869.457.4-2.282.338.968.411.233.43281.7
1399ریاضی و فنی195596491587مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان74.78086.749.41955.623.9
1399تجربی315261759847857تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی سبزوارسبزوارخراسان رضوی41.453.458.722.7014.735.44.510.5
1399تجربی26864879916092کاردرمانیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان42.778.777.457.412202644.529.6
1399تجربی3182395356429داروسازیروزانهعلوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه37.42426.7204462.96623.443.9
1399علوم انسانی14517766523237جامعه شناسیروزانهکاشانکاشاناصفهان29.433.46814.720.928.916.716.78.92517.453.4
1399علوم انسانی2276586347954فقه و مبانی حقوق اسلامینوبت دومالزهرا (س)تهرانتهران22.742.72838.726.777.83063.413.448.42068.4
1399علوم انسانی13022816613663گردشگریغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران22.730.7522813.486.733.443.413.428.4073.4
1399علوم انسانی17251701043269علوم سیاسینوبت دومگیلانرشتگیلان13.421.42025.4044.514.516.702014.736.7
1399علوم انسانی1128591754137مدیریت دولتینوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران22.750.75254.74.584.558.951.728.941.729.478.4
1399علوم انسانی1512100841279برنامه ریزی اجتماعی و تعاونروزانهتهرانتهرانتهران647265.46022.386.766.773.415.656.750.756.7
1399علوم انسانی28037759724847اقتصادروزانهاراکاراکمرکزی203245.402.362.333.418.421.226.714.738.4
1398ریاضی و فنی216118913مهندسی مکانیکروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی30.72857.469.431.674.966.7
1398ریاضی و فنی32998932مهندسی نفتروزانهصنعتی شریفتهرانتهران70.769.477.437.427.361.548.6
1398ریاضی و فنی36568397مهندسی هوافضاروزانهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانتهران6442.7682837.832.637.2
1399علوم انسانی319976712938769مطالعات خانوادهروزانهشهید مدنیتبریزآذربایجان شرقی1218.770.7006014.56.7-2.255495
1399تجربی15211637118پزشکیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران86.710010090.703677.459.867.7
1398علوم انسانی163810077علوم سیاسیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران6058.765.437.43077.8706052.381.734.756.7
1398تجربی133499340دکتری عمومی دامپزشکیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازشیراز57.469.47646.7048.967.465.659.9
1398تجربی229811165پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران6058.774.765.4075.687.496.796.2
1399تجربی3331103961635دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران608478.736.210.778.95665.650.5
1400علوم انسانی335907648767003مطالعات ارتباطیروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران26.74006.713.424.5101006.78.4
1400تجربی214482800934205میکروبیولوژیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران21.46457.48018.7454.74.520
1400تجربی13697897813183علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران34.762.769.470.702737.444.541
1399علوم انسانی218156184حقوقروزانهزنجانزنجانزنجان18.74449.426.743.473.427.87513.461.72090
1400تجربی3271996629348داروسازیشهریه پردازعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی3286.782.790.725.4274238.935.3
1398علوم انسانی118039104حقوقروزانهبجنوردبجنوردخراسان شمالی2441.458.7046.74046.758.454.56026.745
1398ریاضی و فنی124409116مهندسی برقروزانهالزهرا (س)تهرانتهران57.456806043.159.352.4
1400ریاضی و فنی150710172844مهندسی برقروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران5254.781.485.442.752.5937.2
1400ریاضی و فنی36176769مهندسی شیمیروزانهتهرانتهرانتهران20664421122723
1400ریاضی و فنی387778828785مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی نوشیروانی بابلبابلمازندران29.48058.725.45.538.614.3
1400ریاضی و فنی217410464539مهندسی کامپیوترروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران41.482.6965.45251.559.2947.7
1400علوم انسانی131110464746حقوقروزانهالزهرا (س)تهرانتهران54.754.7763213.3991.1982.378.421.283.445.493.4
1400تجربی2677103191727پزشکیروزانهعلوم پزشکی مازندرانساریمازندران46.794.698485.4037.464.6942.2964.8
1400تجربی398098343998پزشکیروزانهعلوم پزشکی گلستانگرگانگلستان37.485.476.6969.402761.464.547.7
1400تجربی21249031085ماماییروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان2975772311293717
1400علوم انسانی1160588646010حقوقروزانهزنجانزنجانزنجان42.74070.6986.692.277.868.9305.5966.6946.790
1400ریاضی و فنی1105595741738مهندسی کامپیوترنوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران5242.777.46020.252.644.8
1400علوم انسانی1142989555387مدیریت بیمهروزانهخوارزمیتهرانتهران29.3949.461.450.712.564.541.24512.36025.3968.4
1400تجربی212248820328866ماماییروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان41.465.466.734.7010.73813.425.8
1400تجربی21385239244علوم تغذیهدانشگاه آزادعلوم تحقیقاتتهرانتهران2621322922323526
1400تجربی2876102461987پزشکیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل5289.446.778.69814.6973.457.7968.59
1400تجربی13573900612750دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان4474.750.777.42.710.746.738.951.5
1400علوم انسانی288894422965مشاورهروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران34.746.76010.694084.552.2958.412.361.738.783.4
1400تجربی26371886414961شنوایی شناسیروزانهعلوم پزشکی زاهدانزاهدانسیستان و بلوچستان42.78078.70017.446.735.639.1
1400تجربی3890237300دبیری شیمیروزانهپردیس مشهدمشهدخراسان رضوی432616335561953
1400تجربی17883311دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی گلستانگرگانگلستان4995777327634255
1400تجربی21384101422372پزشکیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان403230.744474.47618.3967.69
1400ریاضی و فنی24789731413488علوم کامپیوترروزانهکاشانکاشانگلستان22.721.43273.47.89.712.4
1400ریاضی و فنی1362882706359مهندسی عمرانروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی4030.7442812.912.663.59
1400علوم انسانی12415844110009مدیریت صنعتیروزانهشاهدتهرانتهران38.734.76018.7-2.277.836.73032.361.72083.4
1400علوم انسانی39550780420175روانشناسیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان1.430.761.43611.277.816.748.42.356.713.463.4
1400تجربی216249786738509ماماییروزانهعلوم پزشکی بوشهربوشهربوشهر26.761.46050.722.7427.418.922.9
1400ریاضی و فنی33823654522917مهندسی کامپیوترروزانهخلیج فارسبوشهربوشهر18.726.718.7443.93.811.5
1400ریاضی و فنی146910197819مهندسی کامپیوترروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی4054.758.785.457.7956.2923.89
1400ریاضی و فنی23594768010314مهندسی نساجیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران2.722.730.786.74.716.319.1
1400علوم انسانی3323086198106حسابداریروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران21.457.457.413.44.284.545.653.4038.433.488.4
1400تجربی312186785238969هوشبریروزانهعلوم پزشکی جهرمجهرمفارس30.74050.74801236.731.212.4
1400تجربی317409744753756کاردانی دامپزشکیروزانهعلوم پزشکی سمنانسمنانسمنان3278.765.450.701.4824.532.4
1400علوم انسانی1331183552حقوقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران66.79282.773.42091.296.710017.893.458.775
1400علوم انسانی17921761424440حسابداریروزانهگیلانرشتگیلان017.43214.74.546.731.228.421.2602.731.7
1400تجربی16476842423500تکنولوژی پرتوشناسیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان24606858.79.422.732.732.328.6
1400تجربی16821836224910پرستاریروزانهعلوم پزشکی کرمانکرمانکرمان21.454.77618.7013.42216.724.8
1400علوم انسانی27316769422564روابط عمومینوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران41.4284853.4048.932.326.728.953.4-2.668.4
1400علوم انسانی12922820913.47حسابدارینوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان4030.754.733.44.546.752.316.7103021.488.4
1400تجربی3720100732666داروسازیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی4485.4767658.7246043.440
1400ریاضی و فنی3101877539742مهندسی الکترونیک هواپیماییروزانهمرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشورتهرانتهران30.737.44848.617.822
1400تجربی3113298343998پزشکیروزانهعلوم پزشکی گلستانگرگانگلستان37.485.474.769.402761.464.547.7
1400ریاضی و فنی394478219211مهندسی برقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران3618.745.433.41417.810.5
1400تجربی312572781640158هوشبریروزانهعلوم پزشکی یاسوجیاسوجکهگیلویه و بویراحمد22.729.46013.412182825.610.5
1400تجربی2268095506304داروسازیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان408045.453.403261.458.940
1400ریاضی و فنی33627659722114مهندسی مکانیکنوبت دومشهید باهنرکرمانکرمان2026.7321210.908.6
1400تجربی17608823827967پرستاریشهریه پردازعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان53.469.465.457.4-410.72821.222.9
1400علوم انسانی3337585898417فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهشیرازشیرازفارس326454.74037.880655.643.414.741.7
1400علوم انسانی2484100821284حقوقروزانهالزهرا (س)تهرانتهران54.765.466.722.724.510056.773.414.56554.781.7
1400ریاضی و فنی214852570439214مهندسی صنایعروزانهدامغاندامغانسمنان53.414.72005.500
1400تجربی19417797535210ماماییروزانهعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان2849.453.470.706.735.424.514.3
1400علوم انسانی117110917359حقوقروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران69.45277.486.726.775.677.888.424.576.758.790
1400تجربی213271811531277علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی سبزوارسبزوارخراسان رضوی16606058.7021.42836.824.8
1400تجربی17760821328606میکروبیولوژیروزانهمراغهمراغهآذربایجان شرقی33.461.462.785.4013.431.415.618.1
1400ریاضی و فنی19753671020499مهندسی برقنوبت دومتبریزتبریزآذربایجان شرقی13.426.730.73210.96.7-0.9
1400تجربی12926918910234پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی زابلزابلسیستان و بلوچستان3281.486.787.7022.745.438.942
1400تجربی17608823827968پرستاریشهریه پردازعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان53.469.465.457.4-410.72821.222.9
1400علوم انسانی28925749027632علوم سیاسیروزانهخوارزمیتهرانتهران42.726.757.4004018.936.731.233.410.766.7
1400علوم انسانی38674788418535مشاورهروزانهاردکاناردکانیزد17.430.749.414.76.777.831.238.412.343.412667
1400ریاضی و فنی332887244198مهندسی مکانیکروزانهتهرانتهرانتهران42.76470.710.78.641.537.2
1400تجربی310443802233864ماماییشهریه پردازعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان33.437.445.4360163618.424.8
1400ریاضی و فنی115754575737906ریاضیات و کاربردهاروزانهشیرازشیرازفارس5.4013.458.7703.9
1400تجربی56138574هوشبریروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران2882.6958.762.709.3946.742.5927.7
1400علوم انسانی12812825512398مدیریت مالیغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران45.442.738.7006044.521.733.428.45.470
1400تجربی170658323ماماییروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان34.766.95641.4022.73031.223.89
1400تجربی237868862پزشکیدانشگاه آزادآزاد یزدیزدیزد22926456021545357
1400ریاضی و فنی115652577137565مهندسی شهرسازیروزانهسمنانسمنانسمنان14.73634.730.73.900
1400ریاضی و فنی25048723914194فیزیکروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان523262.738.72.48.26.7
1399تجربی3136997184842پزشکیروزانهعلوم پزشکی کردستانسنندجکردستان38.77662.7681222.76452.356.2
1399علوم انسانی25898790718077حقوقروزانهرازیکرمانشاهکرمانشاه1622.754.714.7046.725.63521.26026.761.7
1399علوم انسانی138910290945روانشناسیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران58.790.757.473.44064.562.3702076.745.495
1399ریاضی و فنی32171721816984مهندسی شهرسازیروزانهخوارزمیتهرانتهران21.441.450.734.711.620.83.9
1399علوم انسانی215898681951054مدیریت مالیروزانهرازیکرمانشاهکرمانشاه124054.70051.235.618.40355.458.4
1399تجربی37964829926411تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی32846089.401232.714.533.4
1399تجربی14212885315150فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی42.758.782.754.712058.733.442
1399ریاضی و فنی2304778838777علوم کامپیوترنوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان3666.7322410.1625.8
1399ریاضی و فنی183517011216715مهندسی پزشکیروزانهصنعتی همدانهمدانهمدان3621.42014.710.11.511.5
1399ریاضی و فنی231010123897مهندسی برقروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران42.778.789.489.726.464.545.8
1399ریاضی و فنی29720635226081مهندسی شیمیروزانهکاشانکاشاناصفهان6.7045.400634.3
1399تجربی320010638907دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی37.489.429.4604484.779.49.266.7
1398ریاضی و فنی124799099مهندسی عمرانروزانهشهید بهشتیتهرانتهران65.461.4568449.751.947.7
1398علوم انسانی139810402مدیریت بازرگانیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران5661.48084601004073.457.8556033.4
1399تجربی213059813230804هوشبریروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان45.457.4524810.714.723.428.922
1398علوم انسانی211819479مشاورهروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران70.745.494.713.4577.844.51046.75561.481.7
1398تجربی1105710166دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی قمقمقم41.46878.766.7064.586.792.365.7
1399ریاضی و فنی24811214178مهندسی مکانیکروزانهصنعتی شریفتهرانتهران62.78477.457.47171.962
1398علوم انسانی221238963مدیریت بازرگانیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان34.733.438.7883.477.84060041.71.455
1399علوم انسانی24102845710955روابط عمومیروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران57.449.438.7328.435.628.94057.841.71628.4
1400ریاضی و فنی2178284655313مهندسی مکانیکروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان53.458.749.44812.513.415.3
1400ریاضی و فنی18003709315786فیزیکروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان2029.422.71210.910.45.8
1398ریاضی و فنی322417373مهندسی شهرسازیروزانهشیرازشیرازفارس3653.489.421.414.612.612.4
1400ریاضی و فنی16051755111342ریاضیات و کاربردهاروزانهالزهرا (س)تهرانتهران4062.76065.43.215.614.3
1399ریاضی و فنی271393712276علوم مهندسیروزانهتهرانتهرانتهران49.449.473.474.738.24033.4
1398ریاضی و فنی33010293مهندسی برقروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران81.47273.442.772.285.257.2
1398علوم انسانی129210655حقوقروزانهالزهرا (س)تهرانتهران65.46086.76.768.471.257.863.442.388.481.46.4
1400تجربی2فیزیوتراپیروزانه37.46073.454.70165254.557.2
1400تجربی157310222624دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی38.782.6958.770.69037.469.467.6953.4
1400تجربی127499238علوم تغذیهروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران42.789.46878.6901656.751.229.6
1400ریاضی و فنی32653532مهندسی برقروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان34546853333918
1400علوم انسانی12885822412819روانشناسیروزانهاردکاناردکانیزد37.449.473.40-2.286.728.93522.383.417.488.4
1400ریاضی و فنی111211125163مهندسی برقروزانهصنعتی شریفتهرانتهران65.49210037.432.5982.362.9
1400تجربی2729102241994داروسازیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران44767265.446.730.796675.5944.79
1400تجربی33100909511507فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی کرمانکرمانکرمان42.778.6985.47069025.733.442.2938.09
1400تجربی399398274036پزشکیروزانهعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان30.794.698453.425.3925.3964.6951.253.4
1400تجربی1تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی2848884810.6940.736.2
1400علوم انسانی174393873198روزنامه نگاریروزانهصدا و سیماتهرانتهران54.761.450.72820.8910036.7806.696518.778.4
1400تجربی13497902712431دکتری عمومی دامپزشکیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس3665.469.464026.75626.732.4
1400تجربی162995521777شیمی کاربردیروزانهصنعتی شریفتهرانتهران5694.698429.3911.6952.5942.9
1400تجربی3746100562747دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی کردستانسنندجکردستان42.774.78494.70286458.949.6
1400تجربی1108498044195داروسازیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان41.486.6962.781.438.739.7952.743.443.9
1400تجربی16976833925471گفتار درمانیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان25.46465.473.4021.429.424.532.4
1400تجربی3260105151137پزشکیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس408473.4602455.258.756.779.09
1400تجربی13278909114156فوریت های پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران41.466.697690.69010.6956.725.642
1400تجربی1115914325پزشکیروزانهعلوم پزشکی جندی شاپوراهوازخوزستان2250421942684654
1400تجربی1140996775184پزشکیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل45.474.697653.42760.756.741
1400ریاضی و فنی2362100031038علوم کامپیوترروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران66.778.774.71002558.632.4
1400علوم انسانی3158390804682روانشناسیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی2037.4682.71210035.661.7-1.363.430.690
1400علوم انسانی3329386068227مدیریت مالیروزانهخوارزمیتهرانتهران33.446.762.761.4066.751.258.415.641.722.771.7
1400تجربی239749261فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران33.494.698482.690458.745.5942
1400ریاضی و فنی1403781267179مهندسی صنایعروزانهصنعتی شیرازشیرازفارس3254.74886.77.811.217.2
1400علوم انسانی12469841410323حقوقنوبت دومکاشانکاشاناصفهان22.750.758.71.48.982.326.755041.74468.4
1400تجربی1210094507301پزشکیروزانهعلوم پزشکی زابلزابلسیستان و بلوچستان38.79284800205447.239.1
1400تجربی299398274036پزشکیروزانهعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان30.796.698453.425.3925.3964.6951.253.4
1400تجربی311733789137705میکروبیولوژیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان1670.725.417.40283.434.535.3
1400ریاضی و فنی1133193532200مهندسی کامپیوترروزانهخوارزمیتهرانتهران49.450.7405233.447.524.8
1400ریاضی و فنی2256980857433مهندسی مکانیکروزانهشیرازشیرازفارس30.74854.745.413.214.120
1400علوم انسانی15249745628546زبان و ادبیات فارسیروزانهکاشانکاشاناصفهان26.72421.48028.961.216.724.516.710.733.4
1400ریاضی و فنی153910124896مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان6078.79277.435.731.942.9
1400تجربی3271992629348پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی کردستانسنندجکردستان46.76070.740030.767.431.222.9
1400ریاضی و فنی210580622628296مهندسی شیمیروزانهکاشانکاشاناصفهان18.722.742.733.44.71.51
1400علوم انسانی2319285019320حسابداریروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی2849.465.4017.877.842.348.41051.71280
1400ریاضی و فنی16735738412834فیزیکروزانهالزهرا (س)تهرانتهران322449.437.43.920.88.6
1400تجربی218831768544637هوشبریشهریه پردازعلوم پزشکی لرستانخرم آبادلرستان25.445.438.772042811.214.3
1400ریاضی و فنی2283679778148مهندسی نساجیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران34.742.741.402131.92.9
1400تجربی26436885515116کاردرمانیروزانهعلوم بهزیستی و توانبخشیتهرانتهران3273.46853.422.71247.448.339.1
1400ریاضی و فنی2347977249981مهندسی مکانیکروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی4029.45241.411.713.42.9
1400علوم انسانی3343885748555زبان و ادبیات فارسیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان41.453.48012-2.275.658.943.422.336.72455
1400تجربی1200094906887علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران369286.784042.767.412.328.6
1400تجربی24915909011572دکتری عمومی دامپزشکیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس34.758.730.778.7018.760.749.538.1
1400علوم انسانی1147590354917اقتصادنوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران14.74474.78411.266.744.54547.841.717.480
1400علوم انسانی29751738730421مدیریت بازرگانینوبت دومگیلانرشتگیلان5.418.74858.7071.2301513.438.414.778.4
1400تجربی33355909511507فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی کرمانکرمانکرمان42.778.785.470.7025.733.442.338.1
1400علوم انسانی314639742129507علوم تربیتیروزانهقمقمقم402830.70053.425.6602.3305.483.4
1400ریاضی و فنی2307478728850مهندسی انرژیپردیس خودگردانصنعتی امیرکبیرتهرانتهران37.43230.7408.68.231.5
1400علوم انسانی211311047295روانشناسیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران46.785.4766041.710083.486.742.38036100
1400تجربی312010859579پزشکیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران52847665.4043.676.777.859.1
1400ریاضی و فنی1285485574899مهندسی کامپیوترروزانهشاهدتهرانتهران45.434.726.710.717.930.430.5
1400ریاضی و فنی1429880457706ریاضیات و کاربردهانوبت دومعلم و صنعت ایرانتهرانتهران405637.42421616.2
1400تجربی18578809131893هوشبریروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان38.737.461.437.40838.728.916.2
1400علوم انسانی1150190105058حسابداریروزانهاصفهاناصفهاناصفهان3261.461.438.74.568.962.361.71053.426.768.4
1400تجربی214917797432540علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی خمینخمینمرکزی14.74033.477.40124235.622.9
1400تجربی213369969داروسازیروزانهعلوم پزشکی جندی شاپوراهوازخوزستان49.478.69646050.733.455.448.935.29
1400ریاضی و فنی1304484805237علوم کامپیوترنوبت دومالزهرا (س)تهرانتهران34.757.466.785.417.116.37.7
1400تجربی235088221پزشکیدانشگاه آزادآزاد مشهدمشهدخراسان رضوی22926068043545352
1399علوم انسانی25166804515618حسابداریروزانهقمقمقم4046.753.40068.95028.438.946.71245
1399تجربی227610825617دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان408478.776032.17877.864.8
1399ریاضی و فنی251297061479مهندسی مکانیکروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران4038.77266.733.460.834.3
1399ریاضی و فنی38022572738635مهندسی مکانیکنوبت دومگیلانرشتگیلان9614.728200.8-0.73.9
1399ریاضی و فنی24079752411567مهندسی پلیمرروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان13.43634.72015.6233.9
1399ریاضی و فنی2215094024709بینایی سنجیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران13.473.49280.658.74054.734.543.9
1399تجربی15818853921043گفتار درمانیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان9.474.777.442.76.717.439.444.939.1
1399ریاضی و فنی211596608630879مهندسی برقنوبت دومصنعتی سهندتبریزآذربایجان شرقی17.425.413.42808.213.4
1399ریاضی و فنی37838575138046مهندسی نقشه برداریروزانهزنجانزنجانزنجان017.434.7-5.33.907.7
1399تجربی316769749251596میکروبیولوژیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران2062.746.710.705.4238.912.4
1399تجربی38224826827179پرستاریروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز34.758.754.7242.7836.735.634.3
1399تجربی37910830526270پرستاریروزانهعلوم پزشکی لرستانخرم آبادلرستان26.774.778.750.7017.4486.725.8
1399تجربی37476836224910ماماییروزانهعلوم پزشکی اراکاراکمرکزی3262.7364082840.734.512.4
1399ریاضی و فنی329488043884مهندسی کامپیوترغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران50.758.76053.41933.417.2
1398علوم انسانی225328794روانشناسیروزانهگیلانرشتگیلان46.7245630.72068.942.316.728.94533.466.7
1398تجربی123429631فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس46.766.794.720072.37268.957.9
1399ریاضی و فنی35505617229294مهندسی نفتروزانهصنعت نفت403204.714.15.8
1398علوم انسانی32719944حقوقروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران54.78469.418.75062.338.97524.59546.745
1398ریاضی و فنی118369393مهندسی برقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران49.454.777.42859.472.652.4
1399تجربی2366494088081فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازشیراز45.474.76850.75.451.254.752.936.2
1399تجربی1115799313700پزشکیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان48848425.4071.255.44653.4
1400تجربی3235493648192داروسازیروزانهعلوم پزشکی یزدیزدیزد2.750.73257.442.76857.432.352.4
1398ریاضی و فنی217068863مهندسی عمرانروزانهشهید بهشتیتهرانتهران4860802032.274.146.7
1400تجربی28954853721080پرستاریروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز33.470.7804817.426.739.41026.7
1398ریاضی و فنی237118068مهندسی شیمیروزانهگیلانرشتگیلان9.438.753.43243.137.844.8
1398تجربی321179498دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی رفسنجانرفسنجانکرمان62.753.469.462.7126073.467.861.8
1400علوم انسانی2106394772820حقوقروزانهیزدیزدیزد53.434.766.761.44.586.758.956.727.876.73288.4
1399تجربی1107499703450داروسازیروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز73.410081.49234.742.346.752.937.2
1398تجربی151918964زیست شناسی جانوریروزانهشهید بهشتیتهرانتهران5269.45670.710.736.76853.461.8
1398علوم انسانی110579665جامعه شناسیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران46.76057.450.741.775.662.356.725.628.434.765
1400تجربی132789091کاردرمانیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران41.466.697690.69010.6956.725.642
1400ریاضی و فنی26251886مهندسی کامپیوترروزانهشیرازشیرازفارس61699458303613
1400تجربی3261492889031پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی قمقمقم4445.486.786.71629.72841.234.3
1400تجربی13000910511367ماماییروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران3685.477.474.690163236.724.79
1400تجربی112911122356دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران62.794.6981.4100044.571.482.361
1400تجربی318110605958پزشکیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی5289.462.760038.298262.2940
1400تجربی111111141250حقوقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران54.766.6965.466.6956.910064.586.6927.7981.6973.493.4
1400تجربی15426150947پرستاریدانشگاه آزادآزاد تاکستانتاکستانقزوین891112316129
1400تجربی1171195496310پزشکیروزانهعلوم پزشکی جهرمجهرمفارس2874.6969.410.690187655.5939.09
1400تجربی3161398583838پزشکیروزانهعلوم پزشکی لرستانخرم آبادلرستان45.449.4-2.5946.74066.695264.563.9
1400علوم انسانی1441101891082مشاورهروزانهشهید بهشتیتهرانتهران34.77682.77614.693.456.776.742.393.430.790
1400تجربی163418446ماماییروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان30.753.461.466.69817.3929.3924.532.4
1400تجربی1195394507301پزشکیروزانهعلوم پزشکی زابلزابلسیستان و بلوچستان38.79284800205447.239.09
1400ریاضی و فنی153310137884مهندسی برقروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران54.746.794.794.732.648.243.9
1400تجربی3557844736پرستاریروزانهعلوم پزشکی زاهدانزاهدانسیستان و بلوچستان225833191447490
1400تجربی3160977260فوریت های پزشکیروزانهعلوم پزشکی رفسنجانرفسنجانکرمان25.3953.490.69052010.697.85.8
1400تجربی1111498334003پزشکیروزانهعلوم پزشکی سمنانسمنانسمنان4486.698081.401675.445.5937.2
1400علوم انسانی27064772521859زبان و ادبیات فارسیروزانهزنجانزنجانزنجان38.722.7240042.326.721.714.543.42043.4
1400تجربی1262492709250فیزیوتراپیشهریه پردازعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران41.490.765.494.702758.723.430.5
1400ریاضی و فنی25464713715308مهندسی معماریروزانهکاشانکاشاناصفهان403122.703.914.12
1400تجربی212590817329667علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی29.462.73641210.713.454.553.4
1400تجربی31372646432فوریت های پزشکیروزانهعلوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه2760552516251814
1400ریاضی و فنی332587334149علوم کامپیوترروزانهشهید بهشتیتهرانتهران1626.774.754.724.343.820
1400ریاضی و فنی23788761610814مهندسی شهرسازیروزانهخوارزمیتهرانتهران404438.770.77.814.111.5
1400ریاضی و فنی1417980797465مهندسی مکانیکروزانهاصفهاناصفهاناصفهان405261.489.917.820
1400علوم انسانی1147890324930علوم تربیتینوبت دومالزهرا (س)تهرانتهران42.76454.7366.771.26086.76.733.41268.4
1400تجربی14216885215168تکنولوژی پرتوشناسیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازشیراز4877.461.454.7013.43444.543.9
1400تجربی19316798934810پرستاریشهریه پردازعلوم پزشکی بوشهربوشهربوشهر30.741.433.413.402039.421.921
1400ریاضی و فنی17756714415230مهندسی کامپیوترروزانهاصفهاناصفهاناصفهان3642.71622.711.75.24.8
1400ریاضی و فنی31596737112965مهندسی انرژیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران34.729.428011.516.17.2
1400تجربی28189863019203علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان26.7605681.4415.44642.331.5
1400تجربی15085867218347دکتری عمومی دامپزشکیروزانهعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی41.477.469.466.70203425.634.3
1400تجربی3172395746087پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایلامایلامایلام45.4769264014.75448.950.5
1400ریاضی و فنی1507178209217مهندسی مکانیکنوبت دومفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی1618.7686.725.68.99.6
1400علوم انسانی311227766223304زبان و ادبیات عربیروزانهشیرازشیرازفارس2042.729.43211.244.522.348.412.323.42.755
1400علوم انسانی2140992203908حقوقروزانهقمقمقم41.438.766.7286.786.766.75033.473.42.783.4
1400ریاضی و فنی212041602831997مهندسی پلیمرروزانهگلستانگرگانگلستان5.4830.7-43.9315.3
1400تجربی26679882215675تکنولوژی پرتوشناسیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان33.489.457.484014.73835.645.8
1400ریاضی و فنی1385581896822مهندسی معماریروزانهشیرازشیرازفارس49.440407618.714.95.8
1400ریاضی و فنی1138393252287مهندسی انرژیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران38.745.477.46019.348.932.4
1400علوم انسانی14474767722956مدیریت بازرگانیروزانهقمقمقم21.41630.710024.58.921.218.46.78.4060
1400علوم انسانی35310901370روانشناسیروزانهتهرانتهرانتهران69.48874.78017.882.384.58034.573.448100
1400علوم انسانی212910957335مدیریت مالیروزانهتهرانتهرانتهران4073.485.44052.191.271.210013.488.445.480
1400تجربی2282295186615پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی45.469.473.429.4024.762.745.642.9
1400ریاضی و فنی113090612730104مهندسی شهرسازیروزانهیزدیزدیزد26.722.718.79.4017.87.7
1400ریاضی و فنی2190384035645مهندسی هوافضانوبت دومصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانتهران26.75253.414.715.621.515.3
1400ریاضی و فنی31531741412567مهندسی صنایعروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی6.742.750.710.712.59.715.3
1400تجربی3741100592725دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی خراسان شمالیبجنوردخراسان شمالی4090.785.450.7029.470.747.851.5
1400علوم انسانی29306744528869مدیریت بازرگانینوبت دومگیلانرشتگیلان17.422.7865.413.466.715.61.712.340871.7
1400علوم انسانی12560836410925روزنامه نگارینوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران29.434.757.461.42.335.644.5408.94029.463.4
1400علوم انسانی317796724134981علوم سیاسیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان22.717.458.70064.535.621.73.4409.473.4
1400تجربی2150198953611دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی بندرعباسبندرعباسهرمزگان486873.46802064.763.452.4
1400علوم انسانی26569780220220مدیریت صنعتیروزانهزنجانزنجانزنجان10.74042.7-1.3053.436.71525.648.426.790
1400تجربی131569122رادیولوژیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران57.48474.6950.79.394856.7-2.253.4
1400علوم انسانی324409692546627اقتصادنوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان6.72425.406.722.37.81.718.923.49.456.7
1400ریاضی و فنی224510275720مهندسی برقروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران62.77686.745.426.668.949.6
1400ریاضی و فنی18283702816528مهندسی نفتروزانهصنعت نفت22.74842.713.46.334.8
1400ریاضی و فنی1100877599706مهندسی انرژیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران2030.710.761.413.254.92.9
1400تجربی141541246پزشکیدانشگاه آزادآزاد مشهدتهرانتهران328472842033526749.5
1399تجربی16341844623006ماماییروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان30.753.461.466.7817.429.424.532.4
1399ریاضی و فنی316096481965425مهندسی شیمیروزانهایلامایلامایلام438.75200-0.72.9
1399تجربی2726103351666دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی اراکاراکمرکزی17.4845638.74475.78046.749.6
1399علوم انسانی174797322032مدیریت دولتیروزانهتهرانتهرانتهران57.469.458.74013.491.262.3602061.742.780
1399علوم انسانی213884698044450گردشگریروزانهسمنانسمنانسمنان29.4037.40055.641.2011.23522.755
1399تجربی2293794896901پزشکیروزانهعلوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتهرانتهران4881.489.46010.729.449.452.928.6
1399ریاضی و فنی35036626927544مهندسی مواد و متالورژیروزانهشیرازشیرازفارس18.721.430.702.42.314.3
1399علوم انسانی318590719936369روزنامه نگاریروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران417.449.410.706022.328.4-1.151.7465
1399علوم انسانی113711055289مدیریت بازرگانیروزانهتهرانتهرانتهران65.486.781.481.433.491.28088.452.381.738.786.7
1399علوم انسانی315739735531403مطالعات خانوادهروزانهاردکاناردکانیزد13.410.738.704.553.432.311.722.333.413.460
1399علوم انسانی39132784019429علوم تربیتیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران201657.40071.252.31017.856.721.483.4
1399علوم انسانی312310528681حقوقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران4454.76029.441.791.257.876.74086.758.793.4
1399علوم انسانی37967795417217جامعه شناسیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی840568044.548.928.48.97529.458.4
1399علوم انسانی1560100031425علوم تربیتیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران38.765.474.74026.764.555.676.737.878.44088.4
1399ریاضی و فنی239199321135علوم کامپیوترروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران484869.494.753.725.228.6
1399ریاضی و فنی1220088503718مهندسی مکانیکروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان46.746.770.701447.534.3
1399علوم انسانی1401172076روانشناسیروزانهتهرانتهرانتهران609296722010081.210038.986.762.7100
1398ریاضی و فنی215868927مهندسی عمرانروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان58.750.754.710044.348.241
1398تجربی325639365بینایی سنجیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران45.462.78061.4034.55863.482
1399ریاضی و فنی3911117218مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی شریفتهرانتهران5682.78462.763.188.249.6
1399علوم انسانی371295492984مدیریت مالیروزانهتهرانتهرانتهران2842.762.76.746.791.253.448.444.566.717.486.7
1400ریاضی و فنی1228888093866مهندسی مکانیکپردیس خودگردانصنعتی شریفتهرانتهران53.469.474.789.418.218.617.2
1398تجربی3107348172تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان52167228001062.75029.5
1398علوم انسانی27869780فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهتهرانتهرانتهران54.750.770.729.43046.76051.771.248.446.760
1400علوم انسانی2469101091220مدیریت مالیروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران34.742.78441.426.710072.35516.78033.485
1400تجربی12910919210189هوشبریروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران204450.73609.458.734.580
1399علوم انسانی395494293750مشاورهروزانهتهرانتهرانتهران33.454.74466.731.7803066.717.858.430.785
1398علوم انسانی114411099حقوقروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران56100646083.493.46081.757.883.458.775
1398ریاضی و فنی150638318ریاضیات و کاربردهاروزانهالزهرا (س)تهرانتهران5266.746.749.449.128.913.4
1400تجربی196259دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران538084945320845876
1400ریاضی و فنی112732095مهندسی عمرانروزانهتهرانتهرانتهران57846053244523
1400تجربی1291010189هوشبریروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران2044503609583480
1400تجربی24010920410064بینایی سنجیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران2834.76892026.7564043.9
1400ریاضی و فنی118510857296مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران5250.77285.454.954.965.8
1400تجربی13712890914193تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران41.437.450.737.4026.749.437.7938.09
1400علوم انسانی248598761681مشاورهروزانهتهرانتهرانتهران3670.6961.458.72046.755.5973.48.89905295
1400تجربی3183297344712پزشکیروزانهعلوم پزشکی قمقمقم41.474.699294.69014.6961.456.742
1400تجربی187899823130دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان42.769.490.6981.403264.6948.2947.7
1400تجربی2789102451991دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی جندی شاپوراهوازخوزستان34.79678.6994.690525453.467.69
1400تجربی1650103571578داروسازیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران30.76485.437.466.6928.2963.455.5953.4
1400تجربی1220794187644پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل36527620025.462.764.533.4
1400تجربی28727856420556پرستاریروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل42.7846853.4014.739.442.319.1
1400ریاضی و فنی231210075949مهندسی هوافضاروزانهصنعتی شریفتهرانتهران34.741.46442.752.7953.441
1400تجربی1167596105777دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتهرانتهران42.78086.716033.47221.935.3
1400ریاضی و فنی381880027992مهندسی پزشکیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران41.450.761.4603.222.2922.89
1400علوم انسانی27311259194حقوقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران6478.786.774.737.891.286.778.448.910041.485
1400ریاضی و فنی16713739112780مهندسی صنایعروزانهیزدیزدیزد3221.442.730.72.418.627.7
1400علوم انسانی17311408151روانشناسیروزانهتهرانتهرانتهران54.774.78882.752.110066.793.446.793.454.793.4
1400تجربی143228830رادیولوژیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران29.3986.6974.6966.69818.736.743.438.09
1400ریاضی و فنی250497151462مهندسی معماریروزانهتهرانتهرانتهران4469.46089.432.637.142.9
1400تجربی13386906111985کاردرمانیشهریه پردازعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی42.766.757.46438.719.34433.425.8
1400تجربی3225993887944پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی البرزکرجالبرز5689.441.469.418.730.756.745.627.7
1400تجربی212263820228896زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان2473.44032023.134.723.429.6
1400تجربی17158830726222تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان22.766.78053.4085032.219.1
1400تجربی25403900712730شنوایی شناسیشهریه پردازعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران46.74869.454.710.721.45222.341
1400علوم انسانی2197689245607مدیریت دولتیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران17.454.758.7446.766.76056.718.931.733.458.4
1400تجربی3166796005863پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی22.786.790.7840864.75060
1400تجربی2262195666162داروسازیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی29.473.466.769.43619.36055.657.2
1400علوم انسانی1553100211398مشاورهنوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران687684844.21005081.77.8804486.7
1400علوم انسانی179796842185حقوقروزانهشیرازشیرازفارس34.76446.737.411.210071.286.7086.72486.7
1400تجربی128829220010108فیزیوتراپیشهریه پردازعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان288873.486.7028545026.7
1400علوم انسانی319225716637466اقتصادنوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران42.7125611.231.220-51023.425.433.4
1400تجربی211064831825964گفتار درمانیروزانهعلوم پزشکی بابلبابلمازندران62.754.754.710014.714.739.43.421
1400تجربی14474879816114میکروبیولوژیروزانهتهرانتهرانتهران4050.75652018.74834.537.2
1400ریاضی و فنی230368446578360فیزیکروزانهکاشانکاشاناصفهان-6.61218.703.2-1.42
1400تجربی3242393428420پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی ایلامایلامایلام2858.75244041.456.754.542.9
1400ریاضی و فنی1209589063528مهندسی معماریروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی38.7648430.714.82335.3
1400ریاضی و فنی27400673520153مهندسی مکانیکغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران37.42842.717.410.7-0.710.5
1400علوم انسانی12885822412819روانشناسینوبت دوماردکاناردکانیزد37.449.473.40-2.286.728.93522.383.417.488.4
1400تجربی212188820828732تکنولوژی پرتوشناسیشهریه پردازعلوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه46.749.456568202626.714.3
1400ریاضی و فنی319238453675601آمارنوبت دومگیلانرشتگیلان6.76.721.4363.2-2.20
1400تجربی13001916610519دکتری عمومی دامپزشکینوبت دومعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران45.473.465.470.70466.724.551.5
1400علوم انسانی14110779220419زبان و ادبیات فارسینوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان401650.7011.22064.51.715.611.726.715
1400علوم انسانی310071776021130حقوقنوبت دومگلستانگرگانگلستان21.433.449.40082.325.638.4105021.468.4
1400تجربی237459310فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی367286.698002456.73038.09
1400تجربی26631882815566کاردرمانیشهریه پردازعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران42.77262.770.701650.744.521
1400ریاضی و فنی38217569839352مهندسی مکانیکروزانهارومیهارومیهآذربایجان غربی18.710.76.702.44.53.9
1400ریاضی و فنی2310578618936مهندسی صنایعروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان849.474.709.428.220
1400علوم انسانی319024717637116علوم سیاسیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان26.714.725.40035.614.51014.56.721.466.7
1400تجربی396788102هوشبریروزانهعلوم پزشکی فسافسافارس33.453.478.6913.3918.714.1956105.8
1400تجربی2661916450پرستاریروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران3560634011524636
1400ریاضی و فنی37133585835536مهندسی مکانیک بیو سیستمروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی6.726.72404.78.20
1400علوم انسانی285396422287حقوقروزانهقمقمقم54.746.737.438.717.891.261.228.426.751.734.778.4
1400علوم انسانی3204102441006روانشناسیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران34.77666.786.737.886.762.373.421.2854880
1400تجربی1180195636190پزشکیروزانهعلوم پزشکی یاسوجیاسوجکهگیلویه و بویراحمد368473.470.7033.454.758.938.1
1400تجربی124548642پزشکیدانشگاه آزادآزاد اردبیلاردبیلاردبیل43647284033535344
1399ریاضی و فنی368681047311علوم کامپیوترروزانهخوارزمیتهرانتهران25.4728462.7038.632.4
1399علوم انسانی23870833011376اقتصادروزانهمازندرانبابلسرمازندران3246.75633.42.177.836.72525.656.717.475
1399علوم انسانی379494802807مدیریت مالیروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران2.748804411.284.564.58513.473.425.473.4
1399تجربی34821878916272پرستاریروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان4486.773.458.718.7183632.332.4
1399تجربی16470822523479علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی قمقمقم38.754.773.40034.72031.230.5
1399ریاضی و فنی1423280627576مهندسی مکانیکغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران1622.738.710016.313.422
1399تجربی3129397504581پزشکیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان42.78481.481.414.719.357.447.858.1
1399تجربی26666882415644پرستاریشهریه پردازعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران5278.770.717.406.750.726.742
1399تجربی315321759448004هوشبریروزانهعلوم پزشکی ایلامایلامایلام3662.762.774.70042.78.917.2
1399ریاضی و فنی1361482736339مهندسی معدنروزانهتهرانتهرانتهران22.7526878.71634.16.7
1399ریاضی و فنی1191198229مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی شریفتهرانتهران81.494.794.789.455.68071.5
1399ریاضی و فنی112345624727929مهندسی شهرسازیدانشگاه آزادآزاد اردبیلتبریزآذربایجان شرقی27.79.410.7074.53.9
1399تجربی3128197544543پزشکیروزانهعلوم پزشکی قزوینقزوینقزوین6066.77240014.76846.751.5
1399علوم انسانی395893873198روزنامه نگاریروزانهصدا و سیماتهرانتهران54.761.450.72820.910036.7806.76518.778.4
1399علوم انسانی24778812614299علوم تربیتیروزانهشاهدتهرانتهران6.7603212-2.277.844.531.710509.446.7
1399تجربی3173795706130داروسازیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان36726462.71644.55854.529.6
1398تجربی155510606پزشکیروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز53.446.773.485.43668.988.784.583.4
1398ریاضی و فنی221038656مهندسی معماریروزانهشیرازشیرازفارس29.44082.74844.944.549.6
1400ریاضی و فنی24002754811366مهندسی صنایعروزانهکاشانکاشاناصفهان13.46.753.4526.32328.6
1400علوم انسانی2200186145668فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران42.741.44845.48.984.542.35540.518.438.790
1400تجربی1447104131397پزشکیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی36928480016.779.447.863.9
1400علوم انسانی2313285199134روانشناسیروزانهبوعلی سیناهمدانهمدان13.4485214.713.48041.223.4073.43651.7
1400ریاضی و فنی221610357636مهندسی هوافضاروزانهصنعتی شریفتهرانتهران69.4809694.717.16350.5
1399تجربی3196494317827داروسازیروزانهعلوم پزشکی کرمانکرمانکرمان34.750.46838.99.453.46435.742
1399ریاضی و فنی1123595721933مهندسی کامپیوترروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی34.7809674.737.653.422.9
1400ریاضی و فنی16118753311494مهندسی نقشه برداریروزانهاصفهاناصفهاناصفهان33.430.7326010.711.210.5
1398علوم انسانی229138650حقوقروزانهاراکاراکمرکزی34.713.453.40051.247.8156.778.45276.7
1400تجربی1252093008884داروسازیروزانهعلوم پزشکی یزدیزدیزد488465.48413.39284842.2935.29
1400تجربی213263176پزشکیروزانهعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان45768190022616350
1400تجربی3404813720گفتار درمانیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران53427610004561542
1400تجربی2529312484دکتری عمومی دامپزشکیروزانهعلوم پزشکی لرستانخرم آبادلرستان467452404214462729
1400تجربی18784423916357گفتار درمانیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران9.398477.478.6902054.735.5930.5
1400ریاضی و فنی356810124896مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان6078.699277.435.731.8942.9
1400تجربی328610638907دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی37.489.429.39604484.6979.49.1966.69
1400علوم انسانی382794313012علوم سیاسیروزانهتهرانتهرانتهران49.466.69720077.848.96522.2983.45695
1400تجربی196697404665داروسازیروزانهعلوم پزشکی کرجکرجالبرز3685.47270.693618.767.454550.5
1400تجربی39063762پزشکیدانشگاه آزادآزاد ساریساریمازندران6516321854785259
1400ریاضی و فنی2261680677547مهندسی مکانیکروزانهتهرانتهرانتهران54.7526817.423.334.9-0.9
1400ریاضی و فنی25005724914092علوم کامپیوترروزانهمازندرانبابلسرمازندران30.750.745.438.77.8022.9
1400ریاضی و فنی19787670220589مهندسی معدنروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان29.418.716363.810.410.5
1400تجربی36835845522811پرستاریروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس33.44458.730.7026.746.717.326.7
1400تجربی230710725764دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی6470.6985.469.426.738.581.451.242.9
1400تجربی21335812031119پرستاریشهریه پردازعلوم پزشکی قزوینقزوینقزوین17.462.718.75601253.425.626.7
1400ریاضی و فنی34226644024559مهندسی عمرانروزانهزنجانزنجانزنجان17.425.413.442.74.73.84.8
1400تجربی36450851421556پرستاریروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران33.457.48565.464.274-1.123.9
1400تجربی234589374فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران2889.486.6974.69015.396642.2935.29
1400تجربی2679103661552دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی مازندرانساریمازندران46.790.78868018.773.446.768.6
1400علوم انسانی315310365844حقوقروزانهاصفهاناصفهاناصفهان363670.738.717.810066.785207545.495
1400ریاضی و فنی110855650723501مهندسی صنایعروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان018.733.417.410.11.512.4
1400تجربی1287210827بینایی سنجیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران4875648721346732
1400تجربی313796771343664بهداشت عمومیروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز4046.737.462.718.713.410.711.212.4
1400علوم انسانی14066780620131علوم تربیتیروزانهبوعلی سیناهمدانهمدان6.762.7680071.21066.705021.475
1400تجربی1178395716119پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی سمنانسمنانسمنان41.4849662.7033.45820.738.1
1400علوم انسانی3177090055090علوم تربیتیروزانهتهرانتهرانتهران45.42874.704.857.27053.437.443.919.575
1400ریاضی و فنی16667740312680مهندسی برقروزانهکاشانکاشاناصفهان1629.429.4765.57.529.6
1400ریاضی و فنی32669688918142مهندسی شیمیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان2.73621.4168.65.218.1
1400ریاضی و فنی23734763410660مهندسی صنایعنوبت دومصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان21.422.758.706.324.529.6
1400ریاضی و فنی1346983226065مهندسی عمرانروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان26.765.461.44017.915.620
1400ریاضی و فنی31278756311239مهندسی معمارینوبت دومعلم و صنعت ایرانتهرانتهران2418.726.757.413.213.412.4
1400علوم انسانی197194682863جامعه شناسیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران38.74869.442.711.264.574.5451.268.454.771.7
1400ریاضی و فنی31522741712533مهندسی معماریروزانههنرتهرانتهران18.729.410.742.711.730.42.9
1400علوم انسانی3198889315557مدیریت مالیروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران3238.74818.717.886.733.443.416.7352895
1400علوم انسانی37022787حقوقروزانهشیرازشیرازفارس17575601167468253735173
1400علوم انسانی1438101161210مشاورهنوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران41.47254.769.48.977.858.983.42071.749.493.4
1400علوم انسانی3142491494292روانشناسیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی58.769.473.426.7075.654.558.423.468.430.776.7
1400تجربی3668101132492پزشکیروزانهعلوم پزشکی مازندرانساریمازندران6078.785.494.70324656.7
1400تجربی387599763169داروسازیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل53.474.7878.777.477.46.75233.441
1400علوم انسانی312366757625375مشاورهروزانهرازیکرمانشاهکرمانشاه21.426.7681213.411.231.221.703513.473.4
1400ریاضی و فنی212312599332684مهندسی مکانیکروزانهقمقمقم21.438.71282.77-1.41
1400تجربی149738699رادیولوژیپردیس خودگردانعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان22.758.78477.40205023.3929.6
1400تجربی2301194737057پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی62.778.766.757.4032.143.463.429.6
1400ریاضی و فنی297790892941فیزیکروزانهصنعتی شریفتهرانتهران29.474.769.48437.817.817.2
1400علوم انسانی312441757125508تاریخروزانهشیرازشیرازفارس22.79.441.40068.94021.737.823.4873.4
1400تجربی14713875316912تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران26.7287613.41.41651.46029.4
1400تجربی33946896713351پرستاریروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس26.753.44050.7056.552.71548.6
1400تجربی3165896025839پزشکیروزانهعلوم پزشکی لرستانخرم آبادلرستان34.777.454.757.4030.965.447.847.7
1400تجربی289548537پرستاریروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز33.470.69804817.3926.739.41026.7
1400ریاضی و فنی16253750311772مهندسی شهرسازیروزانههنر اصفهاناصفهاناصفهان286.746.742.76.111.226.7
1400تجربی196299813136پزشکیروزانهعلوم پزشکی یزدیزدیزد441006854.7032.164.757.845.8
1400تجربی39689810131639پرستاریروزانهعلوم پزشکی بیرجندبیرجندخراسان جنوبی1237.45.457.4057.723.4069.6
1400تجربی2993101592306دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی شهرکردشهرکردچهارمحال و بختیاری54.7968086.722.72870.741.245.8
1400علوم انسانی2233787746742مطالعات خانوادهروزانهالزهرا (س)تهرانتهران50.7486837.4053.458.951.725.648.42076.7
1399علوم انسانی2306185408912جامعه شناسیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران2037.4446811.262.333.416.726.746.749.475
1399تجربی39748809431814علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی2437.461.4485.41246.723.421
1399ریاضی و فنی27021681019158مهندسی مکانیکروزانهکاشانکاشاناصفهان44021.403.915.623.9
1399ریاضی و فنی24463740312680مهندسی مکانیکروزانهصنعتی شاهرودشاهرودسمنان17.425.430.7361411.28.6
1399ریاضی و فنی33487663321593علوم کامپیوترروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی2425.449.403.932.9
1399علوم انسانی39550780420175زبان و ادبیات فارسیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران30.721.430.712033.448.931.711.243.418.760
1399ریاضی و فنی1154192232558مهندسی کامپیوترروزانهاصفهاناصفهاناصفهان33.46470.74015.637.146.7
1399ریاضی و فنی26644687918270مهندسی پلیمرروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی430.713.426.779.72.9
1399ریاضی و فنی28752649823650مهندسی عمرانروزانهصنعتی سهندتبریزآذربایجان شرقی22.713.43294.77.810.4-0.9
1399تجربی2188597624472پزشکیروزانهعلوم پزشکی گلستانگرگانگلستان37.410069.473.402049.44073.4
1399تجربی2319194347471داروسازیشهریه پردازعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی37.486.760964022.738.75031.5
1399تجربی214755798734875هوشبریروزانهعلوم پزشکی بوشهربوشهربوشهر18.725.417.40010.762.72.356.2
1399تجربی2390992769181دکتری عمومی دامپزشکینوبت دومعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی33.458.770.730.750.72458.71529.6
1399تجربی13697897813183تکنولوژی پرتوشناسیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران34.773.481.46810.72432.732.349.6
1399ریاضی و فنی279992742429مهندسی هوافضاروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران22.762.76810.734.943.831.5
1398علوم انسانی123910791مشاورهروزانهشهید بهشتیتهرانتهران6081.757.461.458.468.981.261.7407069.470
1399ریاضی و فنی31077770410132مهندسی کامپیوترنوبت دومالزهرا (س)تهرانتهران42.746.749.44076.720
1400علوم انسانی324539491946868زبان و ادبیات فارسیروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران3218.7240042.331.240-4.4356.726.7
1400ریاضی و فنی2226082306595مهندسی برقروزانهشهید باهنرکرمانکرمان3237.48046.710.1208.6
1400علوم انسانی1172088386213علوم تربیتیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان447470.71222.391.26043.4-2.2452.780
1400ریاضی و فنی16509744212302مهندسی صنایعنوبت دومتبریزتبریزآذربایجان شرقی30.7324034.74.716.316.2
1400تجربی36605848922082پرستاریروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل324817.472037.450.711.529.6
1400علوم انسانی2321687058416علوم ورزشیروزانهتهرانتهرانتهران283265.408.48035.628.425.6802.795
1400تجربی32685920610563تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران41.490.766.734.8062.35059.820
1400علوم انسانی27826762624142روانشناسیغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران37.421.421.476046.737.821.715.636.717.463.4
1398تجربی143509116اعضای مصنوعی و وسایل کمکیروزانهعلوم بهزیستی و توانبخشیتهرانتهران2862.76484035.67655.671.6
1398تجربی2136810235داروسازیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران50.790.77672091.25073.445.5
1400ریاضی و فنی179598021321عمرانروزانهتهرانتهرانتهران53.462.78033.427.24050.5
1400تجربی1529119113پرستاریروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران45655085015403526
1400ریاضی و فنی116154631548265مهندسی مکانیکروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی13262119201714
1400تجربی38703151دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی بوشهربوشهربوشهر168270482433646169
1400تجربی324910743729دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان57.4362025.3950.784.6978.6915.670.5
1400تجربی21317532828پرستاریروزانهعلوم پزشکی سیرجانسیرجانکرمان1647873316392215
1400تجربی3315310844شنوایی شناسیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران37786193016426246
1400تجربی2282295186615پزشکیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی45.469.473.429.4024.762.745.642.9
1400علوم انسانی2235989245607مدیریت دولتیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران17.3954.758.7446.6966.696056.718.8931.733.458.4
1400تجربی2198894127702پزشکیروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان46.77658.742.70871.437.7949.59
1400تجربی2998101022546دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی بویراحمدیاسوجکهگیلویه و بویراحمد34.794.6974.6969.4044.948.768.966.69
1400تجربی3127497574519پزشکیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان5294.758.750.7028.35233.467.7
1400تجربی2282895176625پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان5277.470.74413.417.45633.461
1400علوم انسانی1157789575372روانشناسینوبت دومکاشانکاشاناصفهان5646.774.790.7-2.27.847.861.717.888.429.475
1400ریاضی و فنی340684965169مهندسی دریاروزانهصنعتی شریفتهرانتهران34.733.48450.717.133.410.5
1400تجربی311993786938445علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی بوشهربوشهربوشهر21.4323218.734.79.429.411.220
1400تجربی3139697064939پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایلامایلامایلام5278.794.789.430.73657.431.222
1400تجربی16506841723637ماماییروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران29.46854.741.40205238.913.4
1400علوم انسانی34411051290حقوقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران45.4968473.447.110067.881.756.77554.781.7
1400تجربی215708790937159تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان2053.4485.4022.716.73039.1
1400علوم انسانی26228785619106گردشگریروزانهاصفهاناصفهاناصفهان6.7123644077.824.5512.328.438.790
1400ریاضی و فنی17542718914731مهندسی نفتنوبت دومفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی26.721.44025.46.3208.6
1400ریاضی و فنی389278648915مهندسی صنایعروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی13.438.738.7016.320.822
1400علوم انسانی214291694845692مدیریت بازرگانیغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران-5.36.725.442628.9203.411.213.429.445
1400علوم انسانی27419767922904جامعه شناسیروزانهگلستانگرگانگلستان1634.722.718.7031.237.831.715.6352465
1400ریاضی و فنی113163611530325مهندسی نفتروزانهصنعت نفت14.725.4-1.337.41.63.82.9
1400ریاضی و فنی28481653923014مهندسی مکانیکروزانهبوعلی سیناهمدانهمدان01257.414.78.44.58.6
1400علوم انسانی1531100581330حقوقروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی405273.466.741.784.554.566.72078.422.793.4
1400ریاضی و فنی1362882706359عمرانروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی4030.7442812.912.633.4
1400تجربی316589602583پزشکیروزانهعلوم پزشکی لرستانخرم آبادلرستان34.777.454.757.4030.965.447.847.7
1400تجربی2364913351پرستاریروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس2753405157531549
1400ریاضی و فنی1336283635863مهندسی پزشکیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان2833.489.4801615.617.2
1400تجربی1227693937898فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس38.774.758.790.7064.266.716.725.8
1400ریاضی و فنی210008630926860مهندسی برقروزانهبوعلی سیناهمدانهمدان2438.729.49.41.632
1400تجربی36501578داروسازیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران3164853728635653
1400ریاضی و فنی2136287404126مهندسی برقروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان17.425.434.71.439.441.519.1
1400علوم انسانی14580764023810علم اطلاعات و دانش شناسیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان13.442.745.414.7-2.215.648.936.716.761.7-2.620
1400علوم انسانی1121092423809مدیریت بازرگانیغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران3225.44894.713.437.853.453.442.343.44850
1400ریاضی و فنی2281279888085مهندسی معماریروزانهبین المللی امام خمینی (ره)قزوینقزوین29.43630.733.414.822.316.2
1400ریاضی و فنی33271669420715مهندسی پلیمرروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی13.413.418.738.79.1310.5
1400تجربی3133097344712پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایلامایلامایلام54.721.414.730.73271.879.48.940
1400ریاضی و فنی1445779978029مهندسی عمرانروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان37.469.458.773.412.529.7-0.9
1400ریاضی و فنی33752656422624مهندسی کامپیوترروزانهحکیم سبزواریسبزوارخراسان رضوی13.430.76.785.52.31
1400تجربی3132097384680پرستاریروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی3684844457.43253.437.814.3
1400ریاضی و فنی232210094926مهندسی صنایعروزانهتهرانتهرانتهران41.46494.733.43865.232.4
1400علوم انسانی1165088955808روانشناسیروزانهیزدیزدیزد50.762.74489.46.762.345.651.717.856.721.480
1400ریاضی و فنی24969725913987مهندسی عمرانروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی124424017.58.97.7
1400تجربی26407885915044علوم تغذیهروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس30.7606022.7018.754.732.342.9
1400علوم انسانی216246679052336گردشگریروزانهسمنانسمنانسمنان2817.414.710.7051.211.211.711.211.7450
1400تجربی315321759448004علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی بوشهربوشهربوشهر29.450.750.738.7084612.38.6
1400تجربی248839096علوم تغذیهروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران21.3981.46054.7025.757.457.7930.5
1399تجربی36060857620292پرستاریروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران38.746.74057.40244617.835.3
1399ریاضی و فنی34247643424664مهندسی عمرانروزانهسمنانسمنانسمنان2830.789.4011.79.70
1399تجربی37790832025912تکنولوژی پرتوشناسیروزانهارومیهارومیهآذربایجان غربی33.457.48452017.43422.322
1399علوم انسانی35062830411744اقتصادروزانهالزهرا (س)تهرانتهران18.758.756404036.78017.8405.455
1399علوم انسانی39061784719289جامعه شناسیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی2.7246006.760101515.6751680
1399تجربی1213694377439پزشکیروزانهعلوم پزشکی قمقمقم54.76077.448014.757.438.951.5
1399ریاضی و فنی2192483965684مهندسی برقروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی3650.758.76.71611.232.4
1399تجربی18680807832251ماماییروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل33.470.722.761.406.731.425.640
1399علوم انسانی2279986218082روانشناسیروزانهلرستانخرم آبادلرستان21.436489.413.464.553.440048.426.773.4
1399علوم انسانی37366801616099اقتصادروزانهبوعلی سیناهمدانهمدان29.418.73229.46.731.235.626.721.221.717.450
1399علوم انسانی222010665572حقوقروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی5281.465.42013.410067.893.453.481.75280
1399علوم انسانی289196082386روانشناسینوبت دومخوارزمیتهرانتهران34.765.434.7844.544.553.410031.256.716100
1399علوم انسانی25401800116374روانشناسیروزانهرازیکرمانشاهکرمانشاه2025.458.70077.841.22535.638.426.771.7
1399علوم انسانی34623836610899مشاورهروزانهاصفهاناصفهاناصفهان10.769425.444-2.233.434.571.716.773.414.795
1399ریاضی و فنی135748712مهندسی شیمیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان53.437.442.773.443.160.841
1399علوم انسانی35531823712666مددکاری اجتماعیروزانهخوارزمیتهرانتهران14.73668008027.831.736.773.4893.4
1399ریاضی و فنی1495678548981مهندسی پزشکینوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان33.45234.721.47.67.524.8
1400ریاضی و فنی119610776312مهندسی مکانیکروزانهصنعتی شریفتهرانتهران66.762.794.794.712.992.666.7
1400ریاضی و فنی35068626427640علوم کامپیوترروزانهسمنانسمنانسمنان9.422.73214.72.42.314.3
1399علوم انسانی16911745106حقوقروزانهتهرانتهرانتهران7274.774.778.77584.582.386.744.593.469.4100
1400تجربی13278909111556کاردرمانیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران41.466.77690.7010.756.725.642
1398ریاضی و فنی188077553مهندسی مکانیکروزانهقمقمقم29.424486821.918.633.4
1400علوم انسانی15166747528007علوم سیاسیروزانهمازندرانبابلسرمازندران17.434.729.470.78.462.321.23012.302038.4
1400ریاضی و فنی26446692017774معماری داخلیغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران2857.422.778.73.9312.4
1400تجربی128810668851پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران6489.485.489.4025.76865.664.8
1398علوم انسانی255117998مشاورهروزانهاراکاراکمرکزی22.73649.4413.426.727.83014.54025.451.7
1398ریاضی و فنی37828265مهندسی عمرانروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان323261.410.734.656.342
1400تجربی2560104571257داروسازیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی4884727665.437.44262.0941
1400تجربی2485211417پرستاریروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان468469453220403429
1400تجربی21206104571257داروسازیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی4884727665.437.44262.0941
1400علوم انسانی11336مدیریت بازرگانیروزانهشیرازشیرازفارس26.762.74873.4293.451.253.43063.422.780
1400تجربی3640100562747دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی کردستانسنندجکردستان42.774.698494.690286458.949.59
1400تجربی3270196585342پزشکیروزانهعلوم پزشکی بمبمیزد50.758.765.46033.458.736.748.929.6
1400تجربی2998101022546دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد34.794.6974.6969.4044.948.768.966.69
1400علوم انسانی121610774466حسابداریروزانهتهرانتهرانتهران53.48886.769.414.610075.610015.6704075
1400علوم انسانی1105193923171حقوقروزانهکاشانکاشاناصفهان6.762.758.789.411.284.564.573.43.45042.786.7
1400ریاضی و فنی1399481407099مهندسی هوافضاروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران50.741.446.721.411.723.816.2
1400تجربی31004102651913پزشکیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان46.785.473.458.750.746.2626031.5
1400تجربی341768914شنوایی شناسیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران22.7686877.402753.431.134.29
1400تجربی1307764دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی6471856939815143
1400تجربی3494102651913پزشکیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان46.785.473.458.750.746.2626031.5
1400علوم انسانی39852777820743فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهقمقمقم37.430.753.426.7-6.648.95028.44.54533.453.4
1400علوم انسانی27368768722715مشاورهروزانهرازیکرمانشاهکرمانشاه18.714.730.708.984.528.92011.23513.470
1400تجربی1148269945040پزشکیروزانهعلوم پزشکی سمنانسمنانسمنان57.494.769.410003256.742.328.6
1400علوم انسانی13528797816812مدیریت صنعتینوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان2641.434.75.46.737.83048.46.765-1.370
1400تجربی28712855717633تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران30.794.741.449.401254.725.621
1400تجربی210184840523922علوم آزمایشگاهیدانشگاه آزادآزاد اردبیلاردبیلاردبیل48602858.7018.738.732.322.9
1400تجربی3140197034965فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران41.489.48466.76.742.743.458.732.3
1400تجربی17608823827967پرستاریروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان53.469.465.457.4-410.72821.222.9
1400ریاضی و فنی1232887883941مهندسی نفتروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران45.453.473.434.713.231.930.5
1400ریاضی و فنی37458580536748مهندسی شهرسازیروزانهیزدیزدیزد34.710.733.406.3-0.73.9
1400علوم انسانی18138684050185گردشگریروزانهسمنانسمنانسمنان18.75.4464046.727.813.46.78.4825
1400ریاضی و فنی2335277689635مهندسی شهرسازیروزانههنرتهرانتهران405242.77612.26.711.5
1400تجربی26705881915733علوم تغذیهروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان17.4608038.7018.75835.634.3
1400ریاضی و فنی35110077947مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانتهران41.474.78034.737.36043.9
1400تجربی34959876316736پرستاریروزانهعلوم پزشکی بیرجندبیرجندخراسان جنوبی38.77253.442.7037.235.440.326.7
1400ریاضی و فنی329588003899مهندسی مواد و متالورژیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران54.753.482.7023.323.820
1400علوم انسانی2134662633708حقوقروزانهیزدیزدیزد2849.416564068.946.721.724.558.442.788.4
1400تجربی1142697204825پزشکیروزانهعلوم پزشکی قمقمقم41.478.774.762.7018.749.455.269.6
1400علوم انسانی1175188196357علوم تربیتیروزانهخوارزمیتهرانتهران37.446.769.422.7048.947.853.421.288.429.481.7
1400تجربی27680869117998تکنولوژی اتاق عملروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران38.778.74449.4025.432.74632.4
1400علوم انسانی2265486697226روانشناسیروزانهاراکاراکمرکزی30.757.458.710.7-2.291.248.96033.476.722.778.4
1400ریاضی و فنی179598021321مهندسی عمرانروزانهتهرانتهرانتهران53.462.78033.427.24050.5
1400تجربی110095788637857زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان42.76878.726.7129.42632.34.8
1400علوم انسانی13457800016388روابط عمومینوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران25.453.437.446.713.462.341.223.4-4.43010.755
1400ریاضی و فنی2234481906819مهندسی مواد و متالورژیروزانهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانتهران37.466.738.710.71414.923.9
1400تجربی196537943پرستاریروزانهعلوم پزشکی زابلزابلسیستان و بلوچستان21.3929.3946.746.7010.6915.3924.520
1400علوم انسانی318517720336240زبان و ادبیات عربیروزانهیزدیزدیزد9.4203242.76.746.714.528.48.913.46.761.7
1400تجربی311264519پزشکیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان5295595128523368
1400علوم انسانی191395272638مشاورهروزانهخوارزمیتهرانتهران33.429.446.78417.882.356.771.713.458.44476.7
1399تجربی21058102072228دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان41.478.773.441.7053.46459.863.9
1399تجربی1454105081337پزشکیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی66.7968094.714.755.662.765.644.8
1399علوم انسانی29011235288حقوقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران69.4808065.463.486.772.383.463.483.45290
1399ریاضی و فنی335986854931مهندسی برقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران30.749.449.446.732.251.219.1
1399ریاضی و فنی317191693036مهندسی شیمیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران34.762.745.434.741.341.534.3
1399تجربی2768101531645پزشکیروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان70.778.790.738.75653.46631.341
1399تجربی34045890615126زیست فناوریروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران26.750.766.787.514.747.847.83834.3
1399تجربی223245099داروسازیروزانهعلوم پزشکی زابلزابلسیستان و بلوچستان58.773.46466.769.432.365.41.238.1
1399علوم انسانی1109896262968زبان و ادبیات فارسیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران49.441.482.7162053.446.76537.853.437.485
1399ریاضی و فنی1112996431777مهندسی مکانیکروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران29.47269.482.735.278.631.5
1399تجربی34230886515813تکنولوژی پرتوشناسیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان10.741.434.744.56.742.340.748.366.7
1399ریاضی و فنی355683565957مهندسی معماریروزانهشهید بهشتیتهرانتهران22.745.453.43232.822.311.5
1399ریاضی و فنی151010281797مهندسی کامپیوترروزانهشهید بهشتیتهرانتهران686873.494.76067.522
1399ریاضی و فنی315092512764مهندسی برقروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان37.46437.42051.638.633.4
1399علوم انسانی343299352011حقوقروزانهتهرانتهرانتهران50.748682041.773.451.258.452.35538.795
1399تجربی3205594038147داروسازیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل41.469.478.7756.738.954.729.948.6
1399علوم انسانی33856846310887مددکاری اجتماعیروزانهیزدیزدیزد45.436641.413.426.725.631.718.9602488.4
1399علوم انسانی2589101501547حقوقروزانهشیرازشیرازفارس37.46461.469.478.453.447.863.454.581.738.783.4
1399علوم انسانی274099831900روانشناسیروزانهکاشانکاشاناصفهان38.749.464203071.24066.744.510049.488.4
1399علوم انسانی33571852210252زبان و ادبیات عربیروزانهگیلانرشتگیلان21.45233.422.70048.966.716.77041.435
1399تجربی1920100632952دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی گلستانگرگانگلستان61.490.78057071.258.742.642
1399ریاضی و فنی193997841477مهندسی کامپیوترروزانهشیرازشیرازفارس42.76894.73242.56342
1399تجربی291267515پزشکیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران82.710085.410050.775.687.473.677.2
1399ریاضی و فنی244498231400مهندسی مکانیکروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران688086.722.736.46629.6
1399ریاضی و فنی317991383121مهندسی برقروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران3270.773.414.747.947.518.1
1399تجربی2427292919483فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی38.7687638.7034.562.742.635.3
1399ریاضی و فنی191798061441مهندسی برقروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران49.454.7606858.854.930.5
1399ریاضی و فنی260092591933مهندسی کامپیوترروزانهاصفهاناصفهاناصفهان2054.766.790.735.253.448.6
1399تجربی296298342060داروسازیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان66.734.77662.76455.67051.813.4
1399ریاضی و فنی1726100091141مهندسی هوافضاروزانهصنعتی شریفتهرانتهران41.43677.48058.275.625.8
1399ریاضی و فنی316491972940مهندسی شیمیروزانهصنعتی شریفتهرانتهران41.446.789.422.749.145.212.4
1399علوم انسانی297897642511علوم سیاسیروزانهتهرانتهرانتهران22.750.770.742.736.746.753.476.75.646.76868.4
1399ریاضی و فنی38696761709مهندسی مکانیکروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران6870.766.71655.855.618.1
1399تجربی1108599513485داروسازیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران66.78885.489.44056.74634.541
1399تجربی3157695836340داروسازیروزانهعلوم پزشکی مازندرانساریمازندران4877.462.744.5065.65452.940
1399علوم انسانی277599441990حقوقروزانهشیرازشیرازفارس42.750.74445.43086.762.376.706550.7100
1399علوم انسانی2679100411759اقتصادروزانهشهید بهشتیتهرانتهران6461.442.714.781.751.254.558.411.26070.770
1399ریاضی و فنی1103397151628مهندسی مکانیکروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران3238.742.753.451.679.334.3
1399ریاضی و فنی27111067238مهندسی مکانیکروزانهصنعتی شریفتهرانتهران65.46478.74875.873.451.5
1399ریاضی و فنی227048402مهندسی برقروزانهصنعتی شیرازشیرازفارس4842.7401635.248.950.5
1399تجربی239489523پزشکیپردیس خودگردانعلوم پزشکی زاهدانزاهدانسیستان و بلوچستان49.46086.760452.37038.975.5
1399تجربی2169910102پزشکیروزانهعلوم پزشکی اراکاراکمرکزی50.766.789.460075.681.475.656.2
1399تجربی382910030پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایلامایلامایلام34.761.494.764064.576.782.382.4
1399تجربی134039328زیست شناسی سلولی و مولکولیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی6058.774.78425.424.578.764.557.9
1398علوم انسانی129318518جامعه شناسینوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان49.429.458.7-1.38.457.838.946.74.55534.771.7
1398تجربی339369040پرستاریروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان53.44474.717.4044.567.437.825.5
1398علوم انسانی130948450جغرافیاروزانهاصفهاناصفهاناصفهان2037.461.4018.428.927.85043.441.746.726.7
1398ریاضی و فنی116249501مهندسی برقروزانهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانتهران38.77265.46857.672.659.1
1398تجربی222699913پزشکیروزانهعلوم پزشکی خراسان شمالیبجنوردخراسان شمالی54.78078.765.41268.97673.472.6
1398ریاضی و فنی315317699مهندسی برقروزانهصنعتی نوشیروانی بابلبابلمازندران41.445.4808035.215.62
1398ریاضی و فنی125989048مهندسی برقروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان404873.421.448.565.257.2
1398علوم انسانی347608035فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهمازندرانبابلسرمازندران50.74834.79.4084.548.963.4055043.4
1398تجربی249709338پرستاریروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران38.76078.745.42.758.979.458.961.8
1398تجربی335949115زیست فناوریروزانهتهرانتهرانتهران58.454.76461.45.448.977.443.453
1398تجربی140410792دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز74.78089.485.4072.376.783.477.5
1399تجربی125198515شیمی کاربردیروزانهصنعتی شریفتهرانتهران46.774.769.437.45635.647.42329.6
1399ریاضی و فنی25351689مهندسی عمرانروزانهتهرانتهرانتهران49.457.462.750.743.748.942
1399ریاضی و فنی115611075233مهندسی عمرانروزانهصنعتی شریفتهرانتهران4478.773.494.764.984.553.4
1399ریاضی و فنی1158192652521مهندسی معماریروزانههنرتهرانتهران57.45277.466.736.436.328.6
1399ریاضی و فنی327687914176مهندسی نفتروزانهصنعتی شریفتهرانتهران17.46473.437.417.647.541
1399ریاضی و فنی1235189393783مهندسی کامپیوترروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی3240564040.729.734.3
1399ریاضی و فنی359283127012مهندسی پزشکیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران21.433.421.4643723.823.9
1399ریاضی و فنی1181692092899مهندسی صنایعروزانهشهید بهشتیتهرانتهران42.745.457.425.455.242.321
1399ریاضی و فنی333987204723مهندسی کامپیوترروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی34.7646037.43429.723.9
1399ریاضی و فنی33930393025064ریاضیات و کاربردهاروزانهزنجانزنجانزنجان22.733.420012.24.57.7
1399ریاضی و فنی31114777611136مهندسی خط و سازه های ریلروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران18.753.454.722.718.217.113.4
1399ریاضی و فنی389779799370مهندسی برقروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان2.748326.732.828.918.1
1399علوم انسانی1154992474608مدیریت امور بانکیروزانهخوارزمیتهرانتهران25.430.765.418.753.464.533.463.44061.722.781.7
1399علوم انسانی14171803116854علم اطلاعات و دانش شناسیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی21.454.74403.46013.44011.258.42493.4
1399علوم انسانی2231690225934فلسفهروزانهشهید بهشتیتهرانتهران37.461.460-2.631.746.725.663.435.658.442.786.7
1399علوم انسانی127310846537روانشناسیروزانهعلوم بهزیستی و توانبخشیتهرانتهران45.478.762.753.463.410063.48541.2905683.4
1399تجربی1223194647494پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی قمقمقم285274.741.4066.742.767.951.5
1399تجربی15771904412907هوشبریروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران38.76466.734.8434.5582342.9
1399علوم انسانی3321486029443جامعه شناسیروزانهشیرازشیرازفارس22.725.461.441.4-1.673.436.731.753.471.726.795
1399ریاضی و فنی32330706917820مهندسی انرژیروزانهصنعتی قمقمقم2434.721.44414.6314.3
1399علوم انسانی198297412593اقتصادروزانهشهید بهشتیتهرانتهران10.7566446.748.477.837.881.745.681.714.793.4
1399علوم انسانی3127392274713حقوقنوبت دومتبریزتبریزآذربایجان شرقی50.753.449.401557.841.256.721.24557.483.4
1399ریاضی و فنی1694100411091مهندسی پزشکیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران62.774.77274.75160.832.4
1399علوم انسانی227610506705حقوقروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی49.478.765.42026.771.272.393.443.4704476.7
1399ریاضی و فنی1524877759577مهندسی صنایعنوبت دوماصفهاناصفهاناصفهان30.741.433.422.715.613.410.5
1399علوم انسانی1230984959377جامعه شناسیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان45.434.74010.76.755.666.726.78.928.410.770
1399ریاضی و فنی212175601132340علوم کامپیوترروزانهشهید چمراناهوازخوزستان22.710.720762.42.33.9
1399ریاضی و فنی1277885884757آمارروزانهتهرانتهرانتهران37.429.4434.720.845.230.5
1399علوم انسانی131010778625مشاورهروزانهاصفهاناصفهاناصفهان5686.78013.43084.582.368.466.788.437.483.4
1399ریاضی و فنی141210448622مهندسی صنایعروزانهصنعتی شریفتهرانتهران61.461.48473.455.274.140
1399علوم انسانی33829847010820فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی283657.401533.42031.725.68522.785
1399علوم انسانی125110934488مدیریت بازرگانیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران3.450.770.734.763.484.561.288.47093.44895
1399علوم انسانی2104197142679مشاورهروزانهگیلانرشتگیلان26.754.766.75218.46045.650309058.795
1399علوم انسانی315310537916حقوقروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی3249.473.4125586.7406562.386.753.4100
1399علوم انسانی2254288106576حقوقروزانهمیبدمیبدیزد22.738.758.742.758.484.533.473.4-1.143.41268.4
1399ریاضی و فنی39595551848مهندسی شیمیروزانهصنعتی شریفتهرانتهران6478.778.74837.648.228.6
1399تجربی3182696136058دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتهرانتهران37.45689.448061.265.426.537.2
1399ریاضی و فنی322389733574مهندسی عمرانروزانهتهرانتهرانتهران21.445.482.77232.24031.5
1399ریاضی و فنی230310145940مهندسی مکانیکروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران49.464.470.753.46074.130.5
1399ریاضی و فنی193297911466مهندسی کامپیوترروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی61.474.785.430.743.757.828.6
1399علوم انسانی235810494975اقتصادروزانهتهرانتهرانتهران5242.76437.47084.558.961.755.67066.786.7
1399تجربی1479104671425پزشکیروزانهعلوم پزشکی یزدیزدیزد57.4728470.9057.87054.153.4
1399ریاضی و فنی343985365651مهندسی کامپیوترروزانهشیرازشیرازشیراز1653.4766832.841.513.4
1399علوم انسانی2100697452577حقوقروزانهیزدیزدیزد29.45678.725.433.477.853.47511.27038.783.4
1399تجربی1163396925382داروسازیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل5285.489.465.4038.960.744.934.3
1399تجربی2833103441791پزشکیروزانهعلوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه53.490.75659.8061.272.748.349.6
1399تجربی1924100602968دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی گلستانگرگانگلستان56808466.7063.454.747.252.4
1399علوم انسانی3298286548904علوم تربیتیروزانهیزدیزدیزد163658.74542.334.548.454.5552888.4
1399تجربی3240792899512داروسازیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل4081.46833.425.444.55640.341
1399ریاضی و فنی333687354710مهندسی عمرانروزانهتهرانتهرانتهران25.44454.781.424.951.226.7
1399تجربی14770882316541اعضای مصنوعی و وسایل کمکیشهریه پردازعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس42.737.458.737.5036.745.452.936.2
1399علوم انسانی120311093370مدیریت بازرگانیروزانهتهرانتهرانتهران62.778.774.7727010063.49513.47554.783.4
1399علوم انسانی112911388215مشاورهروزانهتهرانتهرانتهران65.470.785.458.766.710076.786.754.588.449.490
1399تجربی34441882316541علوم تغذیهروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان37.437.469.429.230.7304419.652.4
1399تجربی3195091777777پرستاریروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران45.442.773.47546.746.751.432.232.4
1399ریاضی و فنی31239770511841مهندسی مکانیکروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان2866.72.6021.931.27.7
1399تجربی33833886814398تکنولوژی پرتوشناسیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس37.449.462.73234.746.751.435.727.7
1399تجربی21354100652945پزشکیروزانهعلوم پزشکی کاشانکاشاناصفهان54.785.462.765.4055.666.747.246.7
1399ریاضی و فنی331487614575مهندسی صنایعروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان41.453.460829.739.327.7
1399تجربی28211748153پزشکیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران8494.778.794.75671.279.471.362
1399علوم انسانی314510554887حقوقروزانهاصفهاناصفهاناصفهان42.764682028.477.883.48022.383.441.495
1399علوم انسانی136910648770مدیریت مالیروزانهخوارزمیتهرانتهران38.766.7522.761.786.751.288.424.54085.495
1399ریاضی و فنی31008786310332مهندسی مواد و متالورژیروزانهتهرانتهرانتهران41.42870.79.42014.913.4
1399تجربی1216894867282داروسازیروزانهعلوم پزشکی یزدیزدیزد65.47282.75730.737.850.743.73.1
1399ریاضی و فنی1211989793408مهندسی معماریروزانهشهید بهشتیتهرانتهران6454.749.485.441.317.122.9
1398علوم انسانی210479559حقوقروزانهمازندرانبابلسرمازندران53.457.46013.419.391.265.656.7046.737.470
1398علوم انسانی16078946مردم شناسیروزانهمازندرانبابلسرمازندران42.718.724842026.755.611.743.46570.748.4
1398علوم انسانی225918771حقوقروزانهشهرکردشهرکردچهارمحال و بختیاری22.741.454.72.621.744.531.26550352860
1398علوم انسانی332548346حقوقروزانهمحقق اردبیلیاردبیلاردبیل41.417.449.402028.936.723.435.673.425.451.7
1398ریاضی و فنی120859270مهندسی مواد و متالورژیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران42.73641.489.465.545.264.8
1398علوم انسانی241510260حقوقنوبت دومگیلانرشتگیلان74.762.785.469.436.786.755.640107053.483.4
1398ریاضی و فنی220278692مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی قمقمقم34.73665.425.437.634.942
1398تجربی229510524پزشکیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان53.47658.762.75656.786.776.786.3
1398ریاضی و فنی32549067مهندسی مکانیکروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران33.457.445.46447.377.853.4
1398تجربی2150010178پزشکیروزانهعلوم پزشکی قمقمقم54.773.48442.7092.369.471.285.3
1398علوم انسانی38879291حقوقروزانهبیرجندبیرجندخراسان جنوبی34.72478.705575.63033.444.573.49.465
1398تجربی125379570پزشکیظرفیت مازادعلوم پزشکی ایلامایلامایلام54.7648053.407066.772.360.8
1398علوم انسانی261097881مترجمی زبان عربیروزانهبین المللی امام خمینی (ره)تهرانتهران46.717.4400015.628.918.422.353.429.481.7
1398ریاضی و فنی213910789علوم کامپیوترروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران70.7646881.4808680
1399ریاضی و فنی1510797مهندسی کامپیوترروزانهشهید بهشتیتهرانتهران686873.494.76067.522
1399تجربی116105269پرستاریروزانهعلوم پزشکی ارومیهارومیهآذربایجان غربی34.75286.761.269.433.43829.930.5
1399تجربی32653921610428پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی گلستانگرگانگلستان38.72034.745.9076.749.445.648.6
1399تجربی395998634133دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی زنجانزنجانزنجان25.4807274.725.463.46652.943.9
1399تجربی2252596732525بینایی سنجیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران4866.76879.2052.36847.827.7
1399تجربی377599833380دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی بوشهربوشهربوشهر3258.782.777.8064.557.470.249.6
1399تجربی2378093838368فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان54.74854.725.4033.46642.640
1399تجربی3493102022303پزشکیروزانهعلوم پزشکی گیلانرشتگیلان54.769.449.494.70705072.560
1399تجربی2399693438840داروسازیروزانهعلوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه3278.778.730.706054.724.246.7
1399تجربی1377104221115دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی گلستانگرگانگلستان70.778.78490.75652.36063.342
1399تجربی212262682پزشکیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل46.79258.754.229.465.66650.649.6
1399تجربی2343394537604داروسازیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان62.76461.489.42443.460.726.534.3
1399تجربی2241497045291پزشکیروزانهعلوم پزشکی شاهرودشاهرودسمنان42.782.76844.5026.759.450.661
1399تجربی14752873416478ماماییروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی54.762.781.44430.735.636.725.323.9
1399تجربی24910917210879داروسازیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی24686878.733.456.74233.443.9
1399تجربی14919879017132زیست شناسی جانوریروزانهتهرانتهرانتهران2062.766.794.5032.35229.936.2
1399تجربی217053791539460میکروبیولوژیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران29.445.46062.7025.631.42320
1399ریاضی و فنی23644779710719مهندسی مکانیکروزانهکاشانکاشاناصفهان26.737.4325.415.82025.8
1399ریاضی و فنی1175992192813مهندسی مواد و متالورژیروزانهتهرانتهرانتهران4868566844.333.426.7
1399ریاضی و فنی31636748514076مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی همدانهمدانهمدان30.742.738.7015.22610.5
1399علوم انسانی3213388756974حسابداریروزانهمازندرانبابلسرمازندران18.750.76810.76048.946.75011.2029.485
1399تجربی126510804787پزشکیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان58.76478.752.8058.970.774.563.9
1399تجربی21245101132721دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی اراکاراکمرکزی49.481.48056047.8684052.4
1399تجربی31731840923833کاردرمانیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس246449.466.709.43845.638.1
1399علوم انسانی12505839610531مدیریت مالیغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران29.453.44070.74.551.251.236.7053.42870
1399ریاضی و فنی376080167896مهندسی برقپردیس خودگردانصنعتی امیرکبیرتهرانتهران1650.74422.714.817.822.9
1399علوم انسانی120210824431حقوقروزانهقمقمقم46.781.47657.466.710064.581.722.348.458.786.7
1399تجربی2255995846010پزشکیشهریه پردازعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل37.466.745.468032.169.445.642
1399علوم انسانی234669124حسابداریروزانهبوعلی سیناهمدانهمدان30.722.749.446.716.731.244.53013.438.437.493.4
1399ریاضی و فنی35999421227مهندسی کامپیوترروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی58.76869.46047.372.628.6
1399تجربی1898100832860پزشکیروزانهعلوم پزشکی قزوینقزوینقزوین49.46878.76.7065.666.748.352.4
1399علوم انسانی1152392714489مردم شناسیروزانهتهرانتهرانتهران4057.453.470.756.773.431.25011.246.74876.7
1399تجربی189897882860داروسازیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس49.494.781.483.46034.55418.457.2
1399علوم انسانی37610927497حقوقروزانهتهرانتهرانتهران42.7766457.436.786.767.888.448.978.464100
1399ریاضی و فنی182099051290مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان57.486.769.458.753.451.929.6
1399تجربی2306095376789داروسازیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس38.762.786.773.71658.95440.340
1399تجربی1431105411268پزشکیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس728490.752.8762.362.76943.9
1399ریاضی و فنی2181184995663مهندسی شیمینوبت دومعلم و صنعت ایرانتهرانتهران26.7488449.426.72621
1399ریاضی و فنی233899611051مهندسی مکانیکروزانهتهرانتهرانتهران65.478.789.473.430.461.540
1399ریاضی و فنی253596541689مهندسی عمرانروزانهتهرانتهرانتهران49.457.462.750.743.748.942
1399تجربی2240792145279دکتری عمومی دامپزشکینوبت دومعلوم پزشکی سمنانسمنانسمنان34.7648037.462.753.455.439.114.3
1399ریاضی و فنی1118196031854مهندسی معماریروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران46.749.473.462.75453.423.9
1399ریاضی و فنی283392992602مهندسی شیمیروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران206858.765.452.257.127.7
1399ریاضی و فنی280193332504مهندسی عمرانروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران30.729.45249.447.351.938.1
1399تجربی34547880416891پرستاریروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران34.77245.434.8038.949.436.539.1
1399تجربی2182698853983داروسازیروزانهعلوم پزشکی مشهدمشهدخراسان رضوی6065.478.75710.755.658.755.642
1399علوم انسانی281199092069فقه و مبانی حقوق اسلامیروزانهخوارزمیتهرانتهران37.438.773.453.43566.765.661.717.873.453.476.7
1399علوم انسانی3147591295263روانشناسیروزانهسمنانسمنانسمنان37.461.437.4058.468.951.273.47.871.7088.4
1399علوم انسانی3257102491352حقوقروزانهشیرازشیرازفارس33.4645280208063.456.735.693.457.4100
1399ریاضی و فنی141010453617مهندسی مکانیکروزانهتهرانتهرانتهران73.478.773.449.467.965.228.6
1399ریاضی و فنی227710193871مهندسی برقروزانهتهرانتهرانتهران54.76862.790.754.661.540
1399علوم انسانی3336785659797حقوقروزانهقمقمقم1646.733.483042.344.541.725.646.713.475
1399ریاضی و فنی1680100521069مهندسی عمرانروزانهصنعتی شریفتهرانتهران62.770.762.76452.859.338.1
1399ریاضی و فنی110811357156مهندسی برقروزانهصنعتی شریفتهرانتهران58.789.48065.468.585.257.2
1399علوم انسانی3289486338713مدیریت صنعتیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان10.746.73622.736.782.331.236.722.353.417.481.7
1399علوم انسانی123310989439علوم تربیتیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران61.48866.7846093.458.986.755.678.454.7100
1399تجربی2195398404276پزشکیروزانهعلوم پزشکی سمنانسمنانسمنان42.770.770.761.2033.46654.152.4
1399علوم انسانی1696100591716علوم سیاسیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران38.762.766.753.423.48064.58047.856.733.473.4
1399ریاضی و فنی126810728398مهندسی برقروزانهتهرانتهرانتهران7277.4768066.764.542.9
1399ریاضی و فنی327488564147علوم کامپیوترروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران25.4446853.434.634.926.7
1399ریاضی و فنی340285425289مهندسی عمرانروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران365261.449.423.72627.7
1399تجربی2412693179150بینایی سنجیروزانهعلوم پزشکی شهید بهشتیتهرانتهران50.774.76473.4038.95443.732.4
1399علوم انسانی2254288106576جغرافیاروزانهمیبدمیبدیزد22.738.758.742.758.484.533.473.4-1.143.41268.4
1399علوم انسانی3236102991277علوم قضاییروزانهعلوم قضایی و خدمات اداری دادگستریتهرانتهران2565.481.429.448.477.842.363.456.78042.7100
1399تجربی37123094پزشکیروزانهعلوم پزشکی اردبیلاردبیلاردبیل34.786.770.794.7046.769.46140
1399تجربی1127710052پزشکیروزانهعلوم پزشکی جندی شاپوراهوازخوزستان48687252077.880.763.484.4
1398ریاضی و فنی235658109مهندسی برقروزانهصنعتی شیرازشیرازفارس3629.457.425.447.44651.5
1399تجربی2150810175پزشکیروزانهعلوم پزشکی اراکاراکمرکزی6865.480681673.482.757.875.5
1398ریاضی و فنی112689710مهندسی کامپیوترروزانهاصفهاناصفهاناصفهان42.76873.442.768.576.359.1
1399تجربی135979287پرستاریروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران57.4526869.46.765.667.461.247.1
1398ریاضی و فنی314997723مهندسی دریاروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران46.725.438.741.423.728.233.4
1398تجربی130359418پرستاریروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران53.453.489.450.7055.676.727.860.8
1398علوم انسانی23011653جامعه شناسیروزانهتهرانتهرانتهران58.790.78857.473.477.88083.476.79577.460
1398ریاضی و فنی230048294مهندسی برقروزانهتبریزتبریزآذربایجان شرقی57.446.74038.745.551.912.4
1398تجربی147439044هوشبریروزانهعلوم پزشکی ایلامایلامایلام49.470.778.774.7841.27054.553
1398علوم انسانی135858235زبان و ادبیات عربیروزانهخوارزمیتهرانتهران46.73633.410.78.457.838.91544.523.437.453.4
1398تجربی150028997دکتری عمومی دامپزشکیروزانهشهید چمراناهوازخوزستان49.469.458.76805056.783.453
1398ریاضی و فنی32019265مهندسی هوافضاروزانهصنعتی شریفتهرانتهران7246.76065.457.665.238.1
1398علوم انسانی133378351تاریخروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران5637.430.7011.751.241.236.456.758.41625
1399علوم انسانی339621111حقوقروزانهبیرجندبیرجندخراسان جنوبی284852033.466.77.85023.433.42070
1399علوم انسانی2338186578871مددکاری اجتماعیروزانهیزدیزدیزد162057.401551.214.516.758.98521.490
1399علوم انسانی2219590755618مدیریت بازرگانیروزانهتهرانتهرانتهران29.466.75226.75571.23058.48.956.72483.4
1399علوم انسانی119411022347فلسفهروزانهاصفهاناصفهاناصفهان50.790.76057.49510036.773.416.79545.483.4
1399علوم انسانی290098262319حقوقروزانهگیلانرشتگیلان486058.72018.471.2503041.21006876.7
1399علوم انسانی122910995432روانشناسیروزانهعلوم بهزیستی و توانبخشیتهرانتهران49.489.466.729.49084.544.58048.993.46886.7
1399علوم انسانی24059846910827باستان شناسیروزانهتهرانتهرانتهران18.729.46452044.548.93543.448.42483.4
1399علوم انسانی34179840511578مدیریت صنعتیروزانهقمقمقم4057.4480071.227.851.727.871.82461.7
1399علوم انسانی1355313800علوم قرآن و حدیثروزانهتهرانتهرانتهران14.76049.40553.443.446.73041.7478.4
1399علوم انسانی2316487218260فلسفه و حکمت اسلامیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی22.734.750.79.413.466.737.836.752.371.729.460
1399علوم انسانی1625101861477حقوقغیرانتفاعیعلم و فرهنگتهرانتهران444462.730.746.76034.581.755.67062.7100
1399علوم انسانی1171091335237گردشگریروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران54.745.454.722.746.766.746.746.713.446.7493.4
1399ریاضی و فنی23766777811020مهندسی صنایعروزانهکاشانکاشاناصفهان2056.774.757.426.736.3-2.8
1399ریاضی و فنی157810172904علوم کامپیوترروزانهشهید بهشتیتهرانتهران25.485.469.489.458.277.131.5
1399ریاضی و فنی1282587114585مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی شیرازشیرازفارس3657.4684024.933.428.6
1399ریاضی و فنی31809738115196مهندسی صنایعروزانهصنعتی اصفهاناصفهاناصفهان4446.79.401419.34.8
1399علوم انسانی37143797517824زبان و ادبیات عربیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران41.4286001051.233.4201071.71.471.7
1399علوم انسانی2195891744982علوم تربیتیروزانهمازندرانبابلسرمازندران18.769.450.70086.761.288.412.368.42481.7
1399علوم انسانی3388100041843روانشناسینوبت دومخوارزمیتهرانتهران33.45237.441.4256031.366.738.910057.4100
1399ریاضی و فنی244398381395مهندسی معماریروزانهتهرانتهرانتهران34.74565.477.449.778.630.5
1399ریاضی و فنی375681178331مهندسی دریاروزانهصنعتی امیرکبیرتهرانتهران1242.770.7282036.321
1399تجربی226610670995پزشکیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان54.790.782.766.7058.972.751.855.3
1399ریاضی و فنی31713730713551مهندسی کامپیوترروزانهقمقمقم046.737.474.773.829.6
1399تجربی13816895313559علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران29.461.469.461.418.76.762.726.751.5
1399تجربی3277192489523پزشکیروزانهعلوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتهرانتهران326058.777.4026.744.753.452.4
1399تجربی2593104301337پزشکیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان30.710070.734.7438.77057.873.4
1399علوم انسانی39559780420175زبان و ادبیات فارسیروزانهالزهرا (س)تهرانتهران30.721.430.712033.448.931.711.243.418.760
1399ریاضی و فنی176099601201مهندسی برقروزانهشهید بهشتیتهرانتهران62.774.77274.75160.832.4
1399تجربی33664898413858پرستاریروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران33.477.462.730.7055.64835.737.2
1399علوم انسانی33932844911055مددکاری اجتماعیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی14.75256163551.231.243.427.858.4083.4
1399تجربی36611248390پزشکیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران4894.778.794.7078.26678.272.4
1399تجربی28411694165پزشکیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران78.710089.46808073.473.466.7
1399تجربی2442192639820فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران33.458.765.446.7068.951.454.134.3
1399علوم انسانی2182292474608حقوقروزانهزنجانزنجانزنجان2057.450.7426.766.741.261.743.43530.790
1399علوم انسانی1155892444625حقوقروزانهیزدیزدیزد17.47653.421.453.466.745.646.715.668.445.473.4
1399علوم انسانی3228788297338علوم تربیتیروزانهشهید باهنرکرمانکرمان29.426.765.49.41064.542.33527.853.441.483.4
1399علوم انسانی1141193194087علوم ورزشیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان18.729.46810.73586.738.94034.571.742.781.7
1399ریاضی و فنی37197221461مهندسی عمرانروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی4069.48486.729.162.341
1399تجربی33970877314891هوشبریروزانهعلوم پزشکی البرزکرجالبرز3666.774.750.741.428.946.713.841
1399علوم انسانی33962840111111حقوقروزانهبیرجندبیرجندخراسان جنوبی284852033.466.77.85023.433.42070
1399علوم انسانی3310686249197علوم تربیتیروزانهخوارزمیتهرانتهران38.742.757.421.4046.7404516.748.441.483.4
1399علوم انسانی2134495173386مدیریت دولتیروزانهتهرانتهرانتهران1638.758.784068.9604045.673.457.486.7
1399تجربی3232293129206فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی40927276025.65848.334.3
1399تجربی1384106061134دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان74.794.785.494.7068.96859.830.5
1399تجربی3300104451489پزشکیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان50.789.48477.822.761.27632.243.9
1399تجربی3298104491478دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی کرمانکرمانکرمان50.77678.773.725.46072.741.454.3
1399تجربی1366106391055پزشکیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی37.454.76081.4083.465.465.671.5
1399تجربی1131598434258داروسازیروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس54.78462.741.426.772.34056.439.1
1399علوم انسانی230210552814مدیریت بیمه اکوروزانهعلامه طباطباییتهرانتهران3276727666.710055.68023.478.46081.7
1399تجربی312410893683پزشکیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان57.470.778.792064.577.46946.7
1399تجربی1144497824601پزشکیروزانهعلوم پزشکی سمنانسمنانسمنان2065.477.476065.647.444.948.6
1399ریاضی و فنی221910356705مهندسی صنایعروزانهصنعتی شریفتهرانتهران42.7688473.462.576.329.6
1399علوم انسانی132810719681حقوقروزانهاصفهاناصفهاناصفهان30.77282.729.42584.572.310023.49034.786.7
1399تجربی112411303353پزشکیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزاصفهان7294.794.761.24478.96468.963.9
1399تجربی3235493029326فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی همدانهمدانهمدان33.461.49241.7052.35043.737.2
1399تجربی21261101042760دندانپزشکیروزانهعلوم پزشکی قمقمقم50.774.789.450.714.72071.452.951.5
1399تجربی2187298714082پزشکیروزانهعلوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه606873.476053.46458.731.5
1399تجربی340085685277مهندسی مواد و متالورژیروزانهصنعتی شریفتهرانتهران44407634.726.128.921
1399ریاضی و فنی192497951456مهندسی برقروزانهعلم و صنعت ایرانتهرانتهران445669.46852.256.335.3
1399تجربی1232094307840فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی اصفهاناصفهاناصفهان5289.478.778.7052.362.734.518.1
1399علوم انسانی28572205حقوقروزانهبین المللی امام خمینی (ره)قزوینقزوین3266.750.725.463.466.747.856.731.27062.786.7
1399ریاضی و فنی117489438مهندسی برقروزانهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانتهران46.770.78087.763.768.934.3
1398ریاضی و فنی228518345مهندسی معماریروزانهشهید باهنرکرمانکرمان50.741.486.738.73730.425.8
1399تجربی342810354پزشکیروزانهعلوم پزشکی سبزوارسبزوارخراسان رضوی6873.478.757.450.7707661.272.6
1399تجربی39699958پزشکیروزانهعلوم پزشکی اراکاراکمرکزی50.770.79234.70607665.673.6
1398علوم انسانی117639127حقوقروزانهسمنانسمنانسمنان34.733.437.41218.455.646.753.437.8353250
1398ریاضی و فنی142758514مهندسی عمرانروزانهشیرازشیرازفارس62.770.76838.715.850.449.6
1398ریاضی و فنی33068918مهندسی شیمیروزانهتهرانتهرانتهران5637.477.44041.955.650.4
1398علوم انسانی332808341حقوقروزانهبوعلی سیناهمدانهمدان49.45653.4028.462.343.455061.71668.4
1398ریاضی و فنی214439007مهندسی صنایعروزانهخوارزمیتهرانتهران77.44873.42846.750.444.8
1398ریاضی و فنی223748541مهندسی کامپیوترروزانهگیلانرشتگیلان48527285.422.551.252.4
1398تجربی111311527پزشکیروزانهعلوم پزشکی تبریزتبریزآذربایجان شرقی58.765.4100842088.98610086.7
1398علوم انسانی14811770علوم سیاسیروزانهتهرانتهرانتهران86.794.786.762.786.782.38086.747.868.46880
1398تجربی236349590فیزیوتراپیروزانهعلوم پزشکی جندی شاپوراهوازخوزستان49.482.77657.4051.27462.364.8
1399تجربی227065949پزشکیروزانهعلوم پزشکی جهرمجهرمفارس50.774.76852038.96039.150.5
1399ریاضی و فنی218725830مهندسی شهرسازیروزانهتهرانتهرانتهران878.766.714.719.437.836.2
1399ریاضی و فنی1562847مهندسی شیمیروزانهصنعتی شریفتهرانتهران69.457.478.78053.474.923.9
1399ریاضی و فنی3391825012مهندسی کامپیوترروزانهشهید چمراناهوازخوزستان442.778.7012.26.72.9
1399ریاضی و فنی391117218مهندسی کامپیوترروزانهصنعتی شریفتهرانتهران5682.78462.763.188.249.6
1399ریاضی و فنی1157193332504مهندسی دریاروزانهصنعتی شریفتهرانتهران4449.46878.738.859.322.9
1399ریاضی و فنی32590704219089مهندسی مواد و متالورژیروزانهفردوسی مشهدمشهدخراسان رضوی05248523.14310.5
1399ریاضی و فنی216710489556مهندسی هوافضاروزانهصنعتی شریفتهرانتهران49.478.773.448576653.4
1399ریاضی و فنی31225771711733مهندسی مخابرات هواپیماروزانهمرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشورتهرانتهران21.41649.46.728.525.29.6
1399ریاضی و فنی2229883057054مهندسی هوافضاپردیس خودگردانصنعتی شریفتهرانتهران42.729.445.425.43128.216.2
1399علوم انسانی13336832112629علوم سیاسیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان13.44453.401535.623.436.735.641.717.495
1399علوم انسانی120811073384مدیریت مالیروزانهشهید بهشتیتهرانتهران45.466.77657.453.486.772.376.753.49564100
1399ریاضی و فنی1291487104806مهندسی عمرانپردیس خودگردانصنعتی امیرکبیرتهرانتهران45.45269.48424.936.317.2
1399علوم انسانی1270585739725مددکاری اجتماعینوبت دومعلامه طباطباییتهرانتهران21.453.462.72.723.466.713.44034.561.733.471.7
1399تجربی24555924010114فیزیوتراپیشهریه پردازعلوم پزشکی تهرانتهرانتهران4062.75265.3055.65454.133.4
1399تجربی34010891214999پرستاریروزانهعلوم پزشکی شیرازشیرازفارس46.749.485.47502062.724.220
1399تجربی29608855721945علوم آزمایشگاهیروزانهعلوم پزشکی ایرانتهرانتهران6.762.75619.56.741.24631.150.5
1399علوم انسانی280699122059زبان و ادبیات عربیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان4873.465.4453.482.348.98028.943.43675
1399علوم انسانی2140194823537حقوقروزانهقمقمقم42.754.7566.7553.46066.742.37517.481.7
1399علوم انسانی163598911645علوم تربیتیروزانهتهرانتهرانتهران53.473.482.742.72.310065.676.727.86526.793.4
1399علوم انسانی3233288356235روانشناسیروزانهاصفهاناصفهاناصفهان1254.73229.44.51003048.48.96024100
1399ریاضی و فنی2164885454947مهندسی مکانیک