داده‌های جمعیت و تعداد خانوار در مناطق شهر تهران

وبسایت داده‌نما متعلق به شهرداری تهران در بخش جمعیت و نیروی انسانی خود داده‌ای دارد به نام «برآورد جمعیت و تعداد خانوارهای شهر تهران به تفکیک منطقه» که در آن جمعیت کل، جمعیت زن، جمعیت مرد، تعداد خانوار و مساحت مناطق ۲۲گانه تهران برای برخی از سال‌ها تهیه و منتشر شده است. این داده‌ها در فایل […]