داده فعالیت و اشتغال گروه‌های سنی در شهرستان‌های ایران؛ سرشماری ۱۳۹۵

مرکز آمار ایران در سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت فعال و غیر فعال را شمارش کرده و آن را به تفکیک گروه سنی، وضعیت سکونت و جنسیت در شهرستان‌های کشور منتشر می‌کند. در سرشماری‌ مرکزی آمار جمعیت از منظر نیروی کار به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود: جمعیت فعال (شاغل و بیکار)  جمعیت غیرفعال (محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون […]