جدول تاریخ‌های بهره‌برداری از ایستگاه‌ها و سایر مراحل توسعه متروی تهران

در ادامه، داده گاهشمار توسعه متروی تهران شامل تاریخ بهره‌برداری، افتتاح، مسافرگیریِ ایستگاه‌ها، پایانه‌ها و تعمیرگاه‌ها و سامانه‌های متروی تهران و سایر اقدامات مهم مرتبط با آن آمده است. واژگان استفاده شده در این جدول همانطور که در منابع اصلی آمده سازماندهی شده است. بخش عمده این داده از شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و […]