فرهنگ داده کلید اثرگذاری علوم داده در کسب‌وکار

بر اساس بررسی مکنزی بخش عمده‌ای از شرکت‌های برتر نوآور در دنیا در حوزه داده نیز فعالیت می‌کنند. با این حــــال، تنــها ۲۰٪ از راه‌حــل‌هایی که ریــشه در پردازش و تحلیل داده‌ دارد در نهایت به خروجی مـوثـر و پایــدار خــتــم می‌شــوند. علت این ناکامی چیست؟ یکی از مهمترین عوامل این ناکامی، عدم تقویت فرهنگ داده در کسب‌وکارهاست.