چطور سطرهای دارای مقادیر منفی را در R حذف کنیم؟

ممکن است در برخی الگوریتم‌ها و یا شرایط تحلیل لازم باشد سطر‌هایی که حداقل یک داده کمتر از صفر(منفی) دارد را از دیتاست خارج کنیم. این کار به روش‌های مختلفی در R  قابل انجام است که در ادامه به دو روش آن اشاره می‌کنیم. ساخت دیتافریم نمونه برای پیاده سازی عملی روش‌ها لازم است ابتدا […]