داده‌های حداقل حقوق و تورم ایران

minimum wage

سال تورم ۱۲ ماهه حداقل دستمزد (تومان) رشد حداقل دستمزد نسبت به سال قبل ۱۳۵۸ ۱۱.۴ ۱۷۰۱   ۱۳۵۹ ۲۳.۵ ۱۹۰۵ ۱۲% ۱۳۶۰ ۲۲.۸ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۱ ۱۹.۲ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۲ ۱۴.۸ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۳ ۱۰.۴ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۴ ۶.۹ ۲۱۶۰ ۱۳% ۱۳۶۵ ۲۳.۸ ۲۱۶۰ ۰% ۱۳۶۶ ۲۷.۷ ۲۲۸۰ ۶% ۱۳۶۷ ۲۸.۹ ۲۴۹۰ ۹% ۱۳۶۸ […]

داده‌های وضعیت شبکه برق کشور

گزارش وضعیت شبکه برق کشور در شرکت مدیریت شبکه برق کشور، داده‌های زیر را در قالب یک جدول به صورت روزانه گزارش می‌دهد: # تاریخ زمان نیاز مصرف برق در پیک نیاز مصرف برق در پیک (سال گذشته) ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع تولید نیروگاه های تجدید پذیر (مجموع ۲۴ ساعت) میانگین فرکانس ۱ […]