داده‌های حداقل حقوق و تورم ایران

minimum wage

سال تورم ۱۲ ماهه حداقل دستمزد (تومان) رشد حداقل دستمزد نسبت به سال قبل ۱۳۵۸ ۱۱.۴ ۱۷۰۱   ۱۳۵۹ ۲۳.۵ ۱۹۰۵ ۱۲% ۱۳۶۰ ۲۲.۸ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۱ ۱۹.۲ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۲ ۱۴.۸ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۳ ۱۰.۴ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۴ ۶.۹ ۲۱۶۰ ۱۳% ۱۳۶۵ ۲۳.۸ ۲۱۶۰ ۰% ۱۳۶۶ ۲۷.۷ ۲۲۸۰ ۶% ۱۳۶۷ ۲۸.۹ ۲۴۹۰ ۹% ۱۳۶۸ […]