تقویم فارسی در قالب در جدول

بسیاری از تحلیل‌های کمّی به دادۀ «تاریخ» در قالب جدول نیاز دارند. در تحلیل داده، داده‌ها از منابع متنوعی گرد هم می‌آیند. گاهی اوقات تاریخ مندرج در یک جدول شمسی و در جدول دیگر میلادی است که این تمایز، تلفیق و یکپارچه‌سازی جداول با یکدیگر را با مشکل مواجه می‌کند. گاهی وقت‌ها هم برای تحلیل داده‌ها، لازم است بدانیم یک تاریخ مشخص از سال، چه روزی از هفته است یا اینکه تعطیل است یا روز کاری محسوب می‌شود. این کاربا یک جدول مرجع امکان‌پذیر است. این جدول مرجع را از اینجا دریافت کنید.