داده‌های داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی به تفکیک رشته و جنسیت

konkoor

دریافت جدول سال منبع تعداد داوطلب تعداد کارت ریاضی تجربی انسانی هنر علاقه‌مند هنر زبان علاقه‌مند زبان دختر پسر ۱۴۰۱ مهر ۱,۴۸۹,۲۲۰ ۱,۴۹۴,۸۴۲ ۱۴۵,۶۱۵ ۵۷۴,۷۵۱ ۴۱۲,۵۲۵   ۱۶۷,۰۰۰   ۱۹۴,۹۵۱ ۹۰۸۴۲۴ ۵۸۰۷۹۶ ۱۴۰۰ مهر ۱,۱۱۱,۸۱۸ ۱,۳۶۷,۹۳۱ ۱۴۲,۰۶۲ ۵۵۴,۸۶۰ ۳۷۰,۱۱۲   ۱۲۵,۱۲۱   ۱۷۵,۷۷۶ ۶۶۲,۱۱۴ ۴۴۹,۷۰۴ ۱۳۹۹ مهر ۱,۳۹۱,۵۲۴ ۱,۳۹۳,۲۳۳ ۱۵۵,۲۵۰ ۵۹۴,۲۵۹ ۳۵۵,۵۸۰   ۱۱۳,۷۳۲   […]