تخمین مصرف برق ادارات و تاثیر آن در خاموشی‌ها

فرض کنید در نیمه مرداد سال ۱۴۰۰ هستیم و مصرف برق به اوج خود رسیده و نگرانی‌هایی بابت عدم تکافوی تولید برای تامین مصرف و بروز خاموشی‌های گسترده شده است. دولت قصد دارد برای کاهش مصرف برق، تمامی ادارات را چند روز تعطیل کند اما پیش از آن باید بداند به طور متوسط چند مگاوات از برق کشور در ادارات صرف می‌شود و تعطیلی ادارات چقدر می‌تواند در جلوگیری از ان موثر باشد.