تبدیل داده با dplyr

یکی از مراحل مهم در تحلیل داده‌ها دستکاری و تغییر و تبدیل داده‌ها است. در این فرایند تحلیل‌گر داده‌ها را با امکاناتی که در اختیار دارد به شکلی در می‌آورد که بتواند بیشترین بینش را از دیتاست استخراج کند. این کار معمولا زمان زیادی از تحلیل‌گر می‌گیرد.
کتابخانه dplyr صرفا برای این موضوع طراحی شده استو این کتابخانه با محموعه ابزارهایی که در اختیار شما قرار می‌دهد تا سرحد امکان این فرایند را ساده می‌کند.
این درس شما را با ابزارهای اصلی این کتابخانه آشنا می‌کند.